(defconst htmlize-vowel-table
 '(("a" "ā" "á" "ǎ" "à" "a")
  ("e" "ē" "é" "ě" "è" "e")
  ("i" "ī" "í" "ǐ" "ì" "i")
  ("o" "ō" "ó" "ǒ" "ò" "o")
  ("u" "ū" "ú" "ǔ" "ù" "u")
  ("v" "ǖ" "ǘ" "ǚ" "ǜ" "ü")))

(defconst htmlize-syllable-table
 '(("zhi" ("zh." "i"))
  ("chi" ("ch." "i"))
  ("shi" ("sh." "i"))
  ("ri" ("r." "i"))
  ("zi" ("z." "i"))
  ("ci" ("c." "i"))
  ("si" ("s." "i"))
  ("a" ("." "a"))
  ("ba" ("b." "a"))
  ("pa" ("p." "a"))
  ("ma" ("m." "a"))
  ("fa" ("f." "a"))
  ("da" ("d." "a"))
  ("ta" ("t." "a"))
  ("na" ("n." "a"))
  ("la" ("l." "a"))
  ("ga" ("g." "a"))
  ("ka" ("k." "a"))
  ("ha" ("h." "a"))
  ("zha" ("zh." "a"))
  ("cha" ("ch." "a"))
  ("sha" ("sh." "a"))
  ("za" ("z." "a"))
  ("ca" ("c." "a"))
  ("sa" ("s." "a"))
  ("o" ("." "o"))
  ("bo" ("b." "o"))
  ("po" ("p." "o"))
  ("mo" ("m." "o"))
  ("fo" ("f." "o"))
  ("e" ("." "e"))
  ("me" ("m." "e"))
  ("de" ("d." "e"))
  ("te" ("t." "e"))
  ("ne" ("n." "e"))
  ("le" ("l." "e"))
  ("ge" ("g." "e"))
  ("ke" ("k." "e"))
  ("he" ("h." "e"))
  ("zhe" ("zh." "e"))
  ("che" ("ch." "e"))
  ("she" ("sh." "e"))
  ("re" ("r." "e"))
  ("ze" ("z." "e"))
  ("ce" ("c." "e"))
  ("se" ("s." "e"))
  ("ai" (".i" "a"))
  ("bai" ("b.i" "a"))
  ("pai" ("p.i" "a"))
  ("mai" ("m.i" "a"))
  ("dai" ("d.i" "a"))
  ("tai" ("t.i" "a"))
  ("nai" ("n.i" "a"))
  ("lai" ("l.i" "a"))
  ("gai" ("g.i" "a"))
  ("kai" ("k.i" "a"))
  ("hai" ("h.i" "a"))
  ("zhai" ("zh.i" "a"))
  ("chai" ("ch.i" "a"))
  ("shai" ("sh.i" "a"))
  ("zai" ("z.i" "a"))
  ("cai" ("c.i" "a"))
  ("sai" ("s.i" "a"))
  ("ei" (".i" "e"))
  ("bei" ("b.i" "e"))
  ("pei" ("p.i" "e"))
  ("mei" ("m.i" "e"))
  ("fei" ("f.i" "e"))
  ("dei" ("d.i" "e"))
  ("nei" ("n.i" "e"))
  ("lei" ("l.i" "e"))
  ("gei" ("g.i" "e"))
  ("hei" ("h.i" "e"))
  ("zhei" ("zh.i" "e"))
  ("shei" ("sh.i" "e"))
  ("zei" ("z.i" "e"))
  ("ao" (".o" "a"))
  ("bao" ("b.o" "a"))
  ("pao" ("p.o" "a"))
  ("mao" ("m.o" "a"))
  ("dao" ("d.o" "a"))
  ("tao" ("t.o" "a"))
  ("nao" ("n.o" "a"))
  ("lao" ("l.o" "a"))
  ("gao" ("g.o" "a"))
  ("kao" ("k.o" "a"))
  ("hao" ("h.o" "a"))
  ("zhao" ("zh.o" "a"))
  ("chao" ("ch.o" "a"))
  ("shao" ("sh.o" "a"))
  ("rao" ("r.o" "a"))
  ("zao" ("z.o" "a"))
  ("cao" ("c.o" "a"))
  ("sao" ("s.o" "a"))
  ("ou" (".u" "o"))
  ("pou" ("p.u" "o"))
  ("mou" ("m.u" "o"))
  ("fou" ("f.u" "o"))
  ("dou" ("d.u" "o"))
  ("tou" ("t.u" "o"))
  ("nou" ("n.u" "o"))
  ("lou" ("l.u" "o"))
  ("gou" ("g.u" "o"))
  ("kou" ("k.u" "o"))
  ("hou" ("h.u" "o"))
  ("zhou" ("zh.u" "o"))
  ("chou" ("ch.u" "o"))
  ("shou" ("sh.u" "o"))
  ("rou" ("r.u" "o"))
  ("zou" ("z.u" "o"))
  ("cou" ("c.u" "o"))
  ("sou" ("s.u" "o"))
  ("an" (".n" "a"))
  ("ban" ("b.n" "a"))
  ("pan" ("p.n" "a"))
  ("man" ("m.n" "a"))
  ("fan" ("f.n" "a"))
  ("dan" ("d.n" "a"))
  ("tan" ("t.n" "a"))
  ("nan" ("n.n" "a"))
  ("lan" ("l.n" "a"))
  ("gan" ("g.n" "a"))
  ("kan" ("k.n" "a"))
  ("han" ("h.n" "a"))
  ("zhan" ("zh.n" "a"))
  ("chan" ("ch.n" "a"))
  ("shan" ("sh.n" "a"))
  ("ran" ("r.n" "a"))
  ("zan" ("z.n" "a"))
  ("can" ("c.n" "a"))
  ("san" ("s.n" "a"))
  ("en" (".n" "e"))
  ("ben" ("b.n" "e"))
  ("pen" ("p.n" "e"))
  ("men" ("m.n" "e"))
  ("fen" ("f.n" "e"))
  ("nen" ("n.n" "e"))
  ("gen" ("g.n" "e"))
  ("ken" ("k.n" "e"))
  ("hen" ("h.n" "e"))
  ("zhen" ("zh.n" "e"))
  ("chen" ("ch.n" "e"))
  ("shen" ("sh.n" "e"))
  ("ren" ("r.n" "e"))
  ("zen" ("z.n" "e"))
  ("cen" ("c.n" "e"))
  ("sen" ("s.n" "e"))
  ("ang" (".ng" "a"))
  ("bang" ("b.ng" "a"))
  ("pang" ("p.ng" "a"))
  ("mang" ("m.ng" "a"))
  ("fang" ("f.ng" "a"))
  ("dang" ("d.ng" "a"))
  ("tang" ("t.ng" "a"))
  ("nang" ("n.ng" "a"))
  ("lang" ("l.ng" "a"))
  ("gang" ("g.ng" "a"))
  ("kang" ("k.ng" "a"))
  ("hang" ("h.ng" "a"))
  ("zhang" ("zh.ng" "a"))
  ("chang" ("ch.ng" "a"))
  ("shang" ("sh.ng" "a"))
  ("rang" ("r.ng" "a"))
  ("zang" ("z.ng" "a"))
  ("cang" ("c.ng" "a"))
  ("sang" ("s.ng" "a"))
  ("eng" (".ng" "e"))
  ("beng" ("b.ng" "e"))
  ("peng" ("p.ng" "e"))
  ("meng" ("m.ng" "e"))
  ("feng" ("f.ng" "e"))
  ("deng" ("d.ng" "e"))
  ("teng" ("t.ng" "e"))
  ("neng" ("n.ng" "e"))
  ("leng" ("l.ng" "e"))
  ("geng" ("g.ng" "e"))
  ("keng" ("k.ng" "e"))
  ("heng" ("h.ng" "e"))
  ("zheng" ("zh.ng" "e"))
  ("cheng" ("ch.ng" "e"))
  ("sheng" ("sh.ng" "e"))
  ("reng" ("r.ng" "e"))
  ("zeng" ("z.ng" "e"))
  ("ceng" ("c.ng" "e"))
  ("seng" ("s.ng" "e"))
  ("er" (".r" "e"))
  ("yi" ("y." "i"))
  ("bi" ("b." "i"))
  ("pi" ("p." "i"))
  ("mi" ("m." "i"))
  ("di" ("d." "i"))
  ("ti" ("t." "i"))
  ("ni" ("n." "i"))
  ("li" ("l." "i"))
  ("ji" ("j." "i"))
  ("qi" ("q." "i"))
  ("xi" ("x." "i"))
  ("ya" ("y." "a"))
  ("lia" ("li." "a"))
  ("jia" ("ji." "a"))
  ("qia" ("qi." "a"))
  ("xia" ("xi." "a"))
  ("yo" ("y." "o"))
  ("ye" ("y." "e"))
  ("bie" ("bi." "e"))
  ("pie" ("pi." "e"))
  ("mie" ("mi." "e"))
  ("die" ("di." "e"))
  ("tie" ("ti." "e"))
  ("nie" ("ni." "e"))
  ("lie" ("li." "e"))
  ("jie" ("ji." "e"))
  ("qie" ("qi." "e"))
  ("xie" ("xi." "e"))
  ("yai" ("y.i" "a"))
  ("yao" ("y.o" "a"))
  ("biao" ("bi.o" "a"))
  ("piao" ("pi.o" "a"))
  ("miao" ("mi.o" "a"))
  ("diao" ("di.o" "a"))
  ("tiao" ("ti.o" "a"))
  ("niao" ("ni.o" "a"))
  ("liao" ("li.o" "a"))
  ("jiao" ("ji.o" "a"))
  ("qiao" ("qi.o" "a"))
  ("xiao" ("xi.o" "a"))
  ("you" ("y.u" "o"))
  ("miu" ("mi." "u"))
  ("diu" ("di." "u"))
  ("niu" ("ni." "u"))
  ("liu" ("li." "u"))
  ("jiu" ("ji." "u"))
  ("qiu" ("qi." "u"))
  ("xiu" ("xi." "u"))
  ("yan" ("y.n" "a"))
  ("bian" ("bi.n" "a"))
  ("pian" ("pi.n" "a"))
  ("mian" ("mi.n" "a"))
  ("dian" ("di.n" "a"))
  ("tian" ("ti.n" "a"))
  ("nian" ("ni.n" "a"))
  ("lian" ("li.n" "a"))
  ("jian" ("ji.n" "a"))
  ("qian" ("qi.n" "a"))
  ("xian" ("xi.n" "a"))
  ("yin" ("y.n" "i"))
  ("bin" ("b.n" "i"))
  ("pin" ("p.n" "i"))
  ("min" ("m.n" "i"))
  ("nin" ("n.n" "i"))
  ("lin" ("l.n" "i"))
  ("jin" ("j.n" "i"))
  ("qin" ("q.n" "i"))
  ("xin" ("x.n" "i"))
  ("yang" ("y.ng" "a"))
  ("niang" ("ni.ng" "a"))
  ("liang" ("li.ng" "a"))
  ("jiang" ("ji.ng" "a"))
  ("qiang" ("qi.ng" "a"))
  ("xiang" ("xi.ng" "a"))
  ("ying" ("y.ng" "i"))
  ("bing" ("b.ng" "i"))
  ("ping" ("p.ng" "i"))
  ("ming" ("m.ng" "i"))
  ("ding" ("d.ng" "i"))
  ("ting" ("t.ng" "i"))
  ("ning" ("n.ng" "i"))
  ("ling" ("l.ng" "i"))
  ("jing" ("j.ng" "i"))
  ("qing" ("q.ng" "i"))
  ("xing" ("x.ng" "i"))
  ("wu" ("w." "u"))
  ("bu" ("b." "u"))
  ("pu" ("p." "u"))
  ("mu" ("m." "u"))
  ("fu" ("f." "u"))
  ("du" ("d." "u"))
  ("tu" ("t." "u"))
  ("nu" ("n." "u"))
  ("lu" ("l." "u"))
  ("gu" ("g." "u"))
  ("ku" ("k." "u"))
  ("hu" ("h." "u"))
  ("zhu" ("zh." "u"))
  ("chu" ("ch." "u"))
  ("shu" ("sh." "u"))
  ("ru" ("r." "u"))
  ("zu" ("z." "u"))
  ("cu" ("c." "u"))
  ("su" ("s." "u"))
  ("wa" ("w." "a"))
  ("gua" ("gu." "a"))
  ("kua" ("ku." "a"))
  ("hua" ("hu." "a"))
  ("zhua" ("zhu." "a"))
  ("chua" ("chu." "a"))
  ("shua" ("shu." "a"))
  ("wo" ("w." "o"))
  ("duo" ("du." "o"))
  ("tuo" ("tu." "o"))
  ("nuo" ("nu." "o"))
  ("luo" ("lu." "o"))
  ("guo" ("gu." "o"))
  ("kuo" ("ku." "o"))
  ("huo" ("hu." "o"))
  ("zhuo" ("zhu." "o"))
  ("chuo" ("chu." "o"))
  ("shuo" ("shu." "o"))
  ("ruo" ("ru." "o"))
  ("zuo" ("zu." "o"))
  ("cuo" ("cu." "o"))
  ("suo" ("su." "o"))
  ("wai" ("w.i" "a"))
  ("guai" ("gu.i" "a"))
  ("kuai" ("ku.i" "a"))
  ("huai" ("hu.i" "a"))
  ("zhuai" ("zhu.i" "a"))
  ("chuai" ("chu.i" "a"))
  ("shuai" ("shu.i" "a"))
  ("wei" ("w.i" "e"))
  ("dui" ("du." "i"))
  ("tui" ("tu." "i"))
  ("gui" ("gu." "i"))
  ("kui" ("ku." "i"))
  ("hui" ("hu." "i"))
  ("zhui" ("zhu." "i"))
  ("chui" ("chu." "i"))
  ("shui" ("shu." "i"))
  ("rui" ("ru." "i"))
  ("zui" ("zu." "i"))
  ("cui" ("cu." "i"))
  ("sui" ("su." "i"))
  ("wan" ("w.n" "a"))
  ("duan" ("du.n" "a"))
  ("tuan" ("tu.n" "a"))
  ("nuan" ("nu.n" "a"))
  ("luan" ("lu.n" "a"))
  ("guan" ("gu.n" "a"))
  ("kuan" ("ku.n" "a"))
  ("huan" ("hu.n" "a"))
  ("zhuan" ("zhu.n" "a"))
  ("chuan" ("chu.n" "a"))
  ("shuan" ("shu.n" "a"))
  ("ruan" ("ru.n" "a"))
  ("zuan" ("zu.n" "a"))
  ("cuan" ("cu.n" "a"))
  ("suan" ("su.n" "a"))
  ("wen" ("w.n" "e"))
  ("dun" ("d.n" "u"))
  ("tun" ("t.n" "u"))
  ("lun" ("l.n" "u"))
  ("gun" ("g.n" "u"))
  ("kun" ("k.n" "u"))
  ("hun" ("h.n" "u"))
  ("zhun" ("zh.n" "u"))
  ("chun" ("ch.n" "u"))
  ("shun" ("sh.n" "u"))
  ("run" ("r.n" "u"))
  ("zun" ("z.n" "u"))
  ("cun" ("c.n" "u"))
  ("sun" ("s.n" "u"))
  ("wang" ("w.ng" "a"))
  ("guang" ("gu.ng" "a"))
  ("kuang" ("ku.ng" "a"))
  ("huang" ("hu.ng" "a"))
  ("zhuang" ("zhu.ng" "a"))
  ("chuang" ("chu.ng" "a"))
  ("shuang" ("shu.ng" "a"))
  ("weng" ("w.ng" "e"))
  ("dong" ("d.ng" "o"))
  ("tong" ("t.ng" "o"))
  ("nong" ("n.ng" "o"))
  ("long" ("l.ng" "o"))
  ("gong" ("g.ng" "o"))
  ("kong" ("k.ng" "o"))
  ("hong" ("h.ng" "o"))
  ("zhong" ("zh.ng" "o"))
  ("chong" ("ch.ng" "o"))
  ("rong" ("r.ng" "o"))
  ("zong" ("z.ng" "o"))
  ("cong" ("c.ng" "o"))
  ("song" ("s.ng" "o"))
  ("yu" ("y." "u"))
  ("nu:" ("n." "v"))
  ("lu:" ("l." "v"))
  ("ju" ("j." "u"))
  ("qu" ("q." "u"))
  ("xu" ("x." "u"))
  ("yue" ("yu." "e"))
  ("nu:e" ("nü." "e"))
  ("lu:e" ("lü." "e"))
  ("jue" ("ju." "e"))
  ("que" ("qu." "e"))
  ("xue" ("xu." "e"))
  ("yuan" ("yu.n" "a"))
  ("lu:an" ("lü.n" "a"))
  ("juan" ("ju.n" "a"))
  ("quan" ("qu.n" "a"))
  ("xuan" ("xu.n" "a"))
  ("yun" ("y.n" "u"))
  ("lu:n" ("l.n" "v"))
  ("jun" ("j.n" "u"))
  ("qun" ("q.n" "u"))
  ("xun" ("x.n" "u"))
  ("yong" ("y.ng" "o"))
  ("jiong" ("ji.ng" "o"))
  ("qiong" ("qi.ng" "o"))
  ("xiong" ("xi.ng" "o"))))

(defun split-string-in-two (string separator)
 "Splits STRING into two parts at the first match of SEPARATOR.
SEPARATOR is not included in either half, but is required to
be present in the original. Both halves can be an empty string."
 (let ((start (string-match separator string)))
  (list (substring string 0 start)
     (substring string (1+ start)))))

(defun htmlize-pinyin (str)
 (when (not (member (substring str -1) '("1" "2" "3" "4" "5")))
  (setq str (concat str "5")))
 (let ((temp (assoc (substring str 0 -1) htmlize-syllable-table)))
  (if temp
    (let ((splitted (split-string-in-two (caadr temp) "\\."))
       (intonation (string-to-number (substring str -1))))
     (concat (car splitted)
         (nth intonation (assoc (cadadr temp) htmlize-vowel-table))
         (cadr splitted)))
   (substring str 0 -1))))

(defun htmlize-pinyin-sequence (str)
 (let ((lst (mapcar 'htmlize-pinyin (split-string str " "))))
  (substring (apply 'concat (mapcar #'(lambda (x) (concat x " ")) lst))
        0 -1)))

(defun htmlize-next-line ()
 "Takes the next line and prints its HTML representation."
 (if (re-search-forward "^\\([^ ]*\\) *\\[\\([^]]*\\)\\] */\\(.*\\)/ *$"
             (point-max) t)
   (let ((hanzi (match-string 1))
      (definition (match-string 3))
      (pinyin (htmlize-pinyin-sequence (match-string 2))))
    (princ (concat "<div class=\"hanzi\">" hanzi "</div>\n"
            "<div class=\"pinyin\">" pinyin "</div>\n"
            "<div class=\"definition\">" definition "</div>\n"
            "<br>\n"))
    t)
   nil))

(defun htmlize-dictionary-buffer ()
 "Generates a CSS-driven HTML file from the current buffer.
The buffer is assumed to be in UTF-8 encoding and in CEDICT-format."
 (interactive)
 (with-output-to-temp-buffer (concat (buffer-name (current-buffer)) ".html")
  (princ (concat "<html>\n"
          "<head>\n"
          "<title>" (buffer-name (current-buffer)) "</title>\n"
          "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\""
          " href=\"words.css\" media=\"all\" />\n"
          "</head>\n"
          "<meta http-equiv=\"Content-Type\""
          " content=\"text/html;charset=utf-8\" />\n"
          "<body>\n"))
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (while (htmlize-next-line)))
  (princ "</body>\n</html>")))