Arab nyelvtani jegyzetek

-*- mode: org -*-

Tartalomjegyzék

1 ABC & Kiejtés

1.1 Mássalhangzók

اaalif*طTTaa't %
بbbaa'bظDHDHaa'angol th (zöngés) %
تttaa'tع::aynzöngés hang a gégetetőn %2
ثththaa'angol th (zöngétlen)غghghaynzöngés `kh'
جjjiimdzs / zs / g %3فffaa'f
حHHaa'h %قqqaafk (nyelvcsapnál csettintett)
خkhkhaa'hörgő hكkkaafk
دddaaldلllaaml
ذdhdhaalangol th (zöngés) %4مmmiimm
رrraa'r (pörgő)نnnuunn
زzzaayzهhhaa'h
سssiinszوwwaaww
شshshiinsيyyaa'j
صSSaadsz %ء'hamzatorokzárás
ضDDaadd %
 • % garatzárással képzett, mint ahogy a szemüvegre rálehel az ember tisztításkor
 • %2 mint amikor fojtogatják az embert, egy fajta zöngés H
 • %3 Arab-félsziget: dzs, Levant/Észak-Afrika: zs, Kairó: g
 • %4 Egyiptomban gyakran z

1.2 Magánhangzók

 • S/D/T/DH/r/q mellett (*) más hangérték
arövid á és e közt; *: a és rövid á közt
aaá és ee közt; *: aa és á közt
uu és ü közt; *: u
uuú és ű közt; *: ú (külföldi szavakban néha ó)
ii
iií (külföldi szavakban néha é)

1.3 Hangsúly

 • kétszótagúnál az első szótag hangsúlyos
 • az utolsóelőtti szótag hangsúlyos, ha hosszú (CvC / Cvv) [v: mgh, C: msh]
 • egyébként hátulról a harmadik lesz hangsúlyos

1.3.1 Kivételek

 • a klitikumok és a névelő nem számítanak
 • köznyelvi (megálló) kiejtés esetén az utolsó szótag kapja a hangsúlyt, ha CvCC / CvvC típusú
 • ugyanekkor a nisba kiejtése gyakran -iyy helyett -ii

1.4 Kiejtéssegítő magánhangzók

 • ha egy mássalhangzóra végződő szó után mássalhangzódó-torlódás jön
 • általában "i"
 • a (T/2, T/3) személyes névmások után "u" (pl. wa :alaykumu s-salaam)
 • ha min után névelő jön, akkor "a" (mina l-kuwayti)

2 Írás

 • kötött: az írásjegyeknek önálló, kezdő, közbülső és végső alakja van
 • a rövid magánhangzókat az előtte levő betű fölé/alá írják
 • írásjelek mint a magyarban, csak tükrözve (pl. ،, ؟)

2.1 Mássalhangzók

FormaabtthjHkhddhrzsshSDTDH:ghfqklmnhwyla
Önálló
Kezdő-----ﺿ--
Közben-------
Végső

2.2 Magánhangzók

-suquunkör a mássalhangző felett (ْ)
afatHa/ a mássalhangzó felett (َ)
aaa + alif
uDammakis waw a mássalhangzó (vagy ha van, shadda) felett (ُ)
uuu + waaw
ikasra/ a mássalhangzó, vagy ha van shadda, az alatt (ِ)
iii + yaa'

2.3 taa marbuuTa

 • h 2 ponttal (ة), ejtése t
 • ha nincs utána rag, általában nem ejtik
 • itt _-vel jelöljük

2.4 shadda

 • dupla mássalhangzót a mássalhangzó fölé írt ّ-val (shadda) jelölik
 • ha két azonos msh (a névelőt kivéve) egymás mellé kerül
 • kipontozásnak számít, csak félreérthető esetekben írják ki

2.5 hamza

 • torokzárást jelez (gyengébbet, mint az :ayn)
 • kaphat magánhangzót, mint a mássalhangzók
 • átírásban '-al jelöljük, de szó elején általában nem írjuk
 • magában áll vagy hordozóra kerül egy ء: أ / إ / ؤ / ئ (itt nincs két pont)

2.5.1 Szó elején

 • mindig alifon, ha i-t kap, akkor alá, egyébként felé
 • van, hogy nem jelölik
 • van, hogy i-nél is felé írják

2.5.2 Szó közepén

 • ha a hamza körül (előtt + után) csak egy magánhangzó van, akkor az annak megfelelő hordozóra kerül
 • egyébként az erősebbre (i/y > u > a)
 • Kivételek
  • aa/uu és _ közt magában áll, ii és _ közt y-on
  • aa és a/aa közt magában áll

2.5.3 Szó végén

 • magánhangzó nélküli betű ill. hosszú magánhangzó után saját magában áll
 • rövid magánhangzó után az annak megfelelő hordozón
 • Kivételek
  • ha a hamza után egy extra alif jön, és az előző mássalhangzót lehet kötve írni, és nincsen magánhangzója, akkor y-ra kerül
  • ha a hamza után egy extra alif jön, és az előző mássalhangzót nem lehet kötve írni, és nincsen magánhangzója, akkor magában áll vagy a saját magánhangzójának megfelelő hordozón

2.6 waSla

 • olyan szó eleji hamza (pl. a névelőn), ami a magánhangzójával együtt eltűnik, ha van előtte egy szó
 • ha az előző szó végén nincs magánhangzó, kap egyet (ld. kiejtéssegítő mgh-ók)
 • jele egy S-szerű hurok az alif felett (ٱ), de általában nem jelölik

2.7 madda

 • hullámvonal az alif felett (آ)
 • a két egymás utáni alif helyett írjuk a következő esetekben
 • alifon levő hamza után, ha aa (alif) jön ('aa)
 • alifon levő hamza + a után, ha alifon levő hamza jön (mgh nélkül) ('a')

2.8 tanwiin

 • szóvégi -an/-un/-in (majdnem minden határozatlan főnév/melléknév után)
 • egy vonal a magánhangzó felett vagy alatt (ً/ٌ/ٍ)
 • az ٌ helyett néha ُُ-t írnak
 • acc-ban az -an után alifot is írnak (de nem ejtik)
 • a végső n-et beszélt nyelvben ritkán ejtik

2.9 Kivételek

 • ligatúrák (l+a, kapcsolódások az m-el, j/H/kh-val, h-val stb.)
 • az egy írásjegyből álló szavakat a következőhöz kell kapcsolni
 • néhány szóvégi aa-t pontnélküli y-vel írnak, nem a-val (alif maqSuura)
 • igeragozásban néhány szóvégi uu után írnak még egy a-t is
 • bizonyos szavakban az aa-t az előző mássalhangzó felé írt kis alif-fal (tőr alif, ٰ) jelölik (kipontozásnak számít, tehát normálisan nem írják)
 • a nevekben az ibn kezdő alifja eltűnik

2.10 Számok

 • balról jobbra írják
٠١٢٣٤٥٦٧٨٩
0123456789

2.10.1 Betűkkel (pl. paragrafusok számozására)

 • a (1), b (2), j (3), d (4), h (5), w (6), z (7), H (8), T (9), y (10), k (20), l (30), m (40), n (50), s (60), : (70), f (80), S (90), q (100), r (200), s (300), t (400), th (500), kh (600), dh (700), D (800), DH (900), gh (1000)

3 Névelő

 • csak határozott van, névmásokhoz nem rakják, és bizonyos tulajdonnevekhez sem
 • írásban mindig "al-", de magánhangzó után az a-t nem ejtik (waSla)
 • az l beszédben hasonul a Nap-betűkhöz
 • Nap-betűk: t/th/d/dh/r/z/s/sh/S/D/T/DH/l/n [Nap: shams]
 • Hold-betűk: a maradék [Hold: qamar]
 • hasonuláskor szokás a következő mássalhangzóra egy shadda-t tenni
 • a li- elöljárószó után az alif eltűnik, csak a két laam marad meg (ha a szó maga l-lel kezdődik, akkor a második és harmadik helyett csak egyet írunk shadda-val)

4 Nemek

 • nőnemű főnevek -a_un -ra végződnek
 • beszélt nyelvben csak az -a -t ejtik
 • ragozáskor a _-ból t lesz írásban is, és ki is ejtik
 • minden más hímnemű
 • hímnemű élő dolgokból nőnemű képezhető, pl. mudiirun -> mudiira_un

4.1 Kivételek

 • az élő dolgok tényleges neme felülbírálja az alakot
 • két eltérő nemű élőlény együtt hímneműnek számít
 • az élettelen dolgok többesszáma egyesszámú nőneműnek számít
 • helynevek és a páros testrészek általában nőneműek
 • vannak -aa'u végű nőneműek
 • vannak -aa [aa ~ y] végű nőneműek

5 Esetek

5.1 Acc

 • a mondatok tárgya
 • "az A B volt", "az A nem B", "az A B lett" típusú mondatokban B (azaz a kaana, laysa és aSbaHa / Saara igék tárgya ilyenkor B)
 • sok határozó valójában acc-ban levő melléknév
 • írott nyelvben "…-re tekintettel" jelentést is hordozhat

5.2 Gen

 • a birtokló
 • a prepozíciók után

6 Személyragok

6.1 Főneveknél / mellékneveknél

 • birtoklást fejez ki (pl. "az én …m", "a ti …tok")
12 (m)2 (f)3 (m)3 (f)
E-ii-ka-ki-hu-haa
K-naa-kumaa-kumaa-humaa-humaa
T-naa-kum-kunna-hum-hunna
 • az -ii hosszú magánhangzó vagy ay kettőshangzó után -ya
 • a -hu, -humaa, -hum, -hunna, ha -i/-ii vagy -ay után jön, rendre -hi, -himaa, -him, -hinna lesz
 • a -ka és -ki ejtése msh. után rendre -ak és -ik, mgh. után -k és -ki
 • a -hu ejtése msh. után -uh, mgh. után -h (alig érzékelhető)

6.2 Igéknél

 • tárgyat jelöl (pl. "téged", "őket")
 • ugyanazok a végződések, mint a főneveknél, de az E/1 az -nii
 • A múltidejű T/2 (m) végződés (-tum) után egy uu kerül (-tumuu)

6.3 Elöljárószavaknál

 • pl. "nála", "velünk"
 • ugyanazok a végződések, mint a főneveknél
 • az ilaa, :alaa, ladaa elöljárószók vége -ay -ra változik
 • a li elöljárószó la -ra változik, kivéve E/1 előtt (lii)
 • E/1: előtte lehagyjuk a rövid utolsó magánhangzót (pl. fawqa -> fawqii); a min és :an elöljárószavaknál az n duplázódik (minnii, :annii)

7 Főnevek

 • nom: -u (határozatlan: -un, tanwiinnel)
 • acc: -a (határozatlan: -an, tanwiinnel és általában egy alifot is írnak mögé, kivéve a ragozott szavaknál, mint pl. a nőnemű végződésesek)
 • gen: -i (határozatlan: -in, tanwiinnel)
 • ezeket a végződéseket általában nem ejtik
 • személynevek az ibn előtt elvesztik a végső n-et (pl. muhammadu bnu :aliyyi)

7.1 Kétalakos főnevek

 • vannak főnevek, amiknek csak két alakjuk van
 • határozatlan esetben nom/acc/gen = -u/-a/-a
 • de határozottként és birtoklott tárgyként háromalakúak lesznek
 • pl: tulajdonnevek, -aanu / -aa [aa ~ y] végű melléknevek, minden névelő nélküli földrajzi név és a CaCaaCiC alakú többesszámok

7.2 Szinte változatlan főnevek

 • alif maqsuura-ra végződő főnevek (pl. al-mustashfaa, al-mustawaa, al-maqhaa)
 • határozatlan alakban -an végződést kapnak, de más ragozás nincs (pl. mustashfan stb.)

7.3 Kettesszám

 • nom: -aani
 • acc/gen: -ayni
 • beszédben mindegyik -ayn ejtésű
 • ragozáskor ill. birtoklás tárgyaként a végső -n leesik
 • az -aa'u végű főnevekből -aawaani/-aawayni lesz

7.4 Többesszám

 • bonyolult, meg kell jegyezni
 • a nőnemet jelző _ megjelenhet/eltűnhet, ez a nemre vonatkozólag nem számít
 • rövid szavaknál általában a belső struktúra változik, hosszúaknál utótag

7.4.1 Gyakori sablonok a belső többesszámra

 • 4 msh-zós szavaknál, ha a 3. és 4. közti mgh. rövid: CaCaaCiC
 • 4 msh-zós szavaknál, ha a 3. és 4. közti mgh. hosszú: CaCaaCiiC / CaCaaCiCa
 • CuCC színekre és testi fogyatékosságokra
 • CiCCa_ => CiCaC
 • CuCCa_ => CuCaC
 • CaCiiC => CiCaaC (melléknevek) vagy aCCiCaa'u vagy CuCaCaa'u (emberek)
 • C?CC => CuCuuC vagy aCCuC vagy aCCaaC
 • CaaCiC => CuCXaaC vagy CaCaCa (emberek), CawaaCiC
 • második szótagban hosszú mgh => aCCiCa, CaCaa'iC (nőneműek)

7.4.2 Utótagos többesszám

 • Hímnemű
  • nom: -uuna
  • acc/gen: -iina
  • beszédben mindegyik -iin ejtésű
  • csak embereket jelölő szavakra, és a sana_ (év) szóra
  • ragozáskor ill. birtoklás tárgyaként a végső -n leesik
  • az E/1 személyrag (-ii) esetén -iyya lesz mindhárom esetben
 • Nőnemű
  • nom: -aatun
  • acc/gen: -aatin
  • beszédben mindegyik -aat ejtésű
  • az -aa'u végű főnevekből -aawaatun/-aawaatin lesz

7.5 Birtoklás

 • birtokláson kívül jelenthet más kapcsolatot (rész/egész, tulajdonság stb.)
 • két főnév közt: egymás után helyezés, sorrend: tárgy birtokló
 • a tárgynak nincs névelője, sem -n -es végződése
 • a birtokló gen-be kerül
 • a szerkezet határozottnak számít, ha a birtokló határozott
 • a tárgyban a női végződésből a _-t mindig kiejtik

7.5.1 Jelzők

 • nem jöhet a birtokos és tárgy közé semmi, csak mutató névmás (a birtoklóé)
 • a tárgy mutató névmása és mindkettő jelzői a szerkezet után jönnek

7.5.2 Személyes névmással

 • személyes névmás (birtokló) és főnév (tárgy) esetén a tárgyat ragozzuk
 • a személyes névmást magát elhagyjuk
 • ha a birtokló tulajdonnév vagy személyes névmás, határozatlan birtoklást ("az X egy Y-ja") úgy lehet kifejezni, hogy "X az Y X-eiből", azaz pl. baytun min buyuutu-hu (az egyik háza)

7.5.3 Melléknévvel

 • ha melléknév a tárgy, az eredmény egy melléknév (vmilyen vmiű, pl. jó szívű)
 • ha a birtokló határozott, a melléknév kaphat (!) névelőt

7.5.4 Kivételek

 • abun (apa), akhun (fivér), Hamun (após), fuu (száj), dhuu (birtokló)
 • ezek a szavak a tárgy pozíciójában hosszú magánhangzót kapnak
 • pl. abuu l-waladi (a fiú apja), dhaa sha'n (a fontosság birtoklóját)

7.6 Kollektív főnevek

 • egyesszámban a jelentés többesszámú (pl. baqarun (tehenek))
 • gyakran a nőnemű végződéssel kerül egyesszámba (pl. baqara_un (tehén))

7.7 Egyenlőséges mondatok

 • ha az állítmány határozott, az elválasztáshoz kell egy személyes névmás, pl. bilaadu l-maliki hiya miSru.
 • létezés kifejezésére a hunaaka -t vagy thamma_a -t lehet használni: pl. hunaaka qalamun

7.8 Kicsinyítő

 • CuCayC (pl. jabal => jubayl)
 • hátul gyenge és kétgyökös esetben CuCayy (pl. ibn => bunayy) E/1-es személyraggal CuCayya minden esetben
 • néha előfordul CuCayyiC vagy CuwayCiC kicsinyítő alak is

8 Névmások

8.1 Személyes

12 (m)2 (f)3 (m)3 (f)
Eanaantaantihuwahiya
KnaHnuantumaaantumaahumaahumaa
TnaHnuantumantunnahumhunna
 • "azok" = hiya, mivel a többesszámú élettelen dolgok egyesszámú nőneműek
 • ha az állítmánynak névelője van, az alany és az állítmány közé be kell tenni egy megfelelő nemű/számú személyes névmást

8.2 Vonatkozó

 • csak akkor használják, ha a hivatkozott dolog határozott
 • vonatkozó mellékmondatban mindenképpen hivatkozni kell rá
mf
Ealladhiiallatii
Kal-lladhaanal-llataan
Talladhiinaal-llaatii
 • "amik" = allatii, mivel a többesszámú élettelen dolgok egyesszámú nőneműek
 • a kettesszámú alakok nom-on kívül -ayn-ra változnak
 • ha a mellékmondat állítmánya melléknévi, akkor a vonatkozó névmás helyett a hivatkozott dologgal azonos esetű határozott melléknevet is lehet használni, pl. li-l-mar'ati l-maqtuuli abuuhaa / li-l-mar'ati llatii maqtuulun abuuhaa

8.3 Mutató

 • az "ezek" és "azok" csak emberekkel használatosak, amúgy haadhihi/tilka
 • a kettesszámú alakok acc/gen-ben -aan- helyett -ayn- -t kapnak

8.3.1 Ez

 • a kezdő haa- -ben az aa-t tőr aliffel írják
ez (m)ez (f)ezek ketten (m)ezek ketten (f)ezek
haadhaahaadhihihaadhaanihaataanihaa'ulaa'i

8.3.2 Az

 • a dhaa[li]ka és uulaa'ika aa-ját tőr aliffel írják
az (m)az (f)azok ketten (m)azok ketten (f)azok
dhaalika (dhaaka)tilkadhaanikataanikauulaa'ika %
 • %: ejtésben ulaa'ika

8.4 Visszaható

 • nafsun (anfusun) + személyrag
 • birtokos szerkezetben tárgyként "ugyanaz" értelme van (pl. fii nafsi al-yawmi (ugyanazon a napon))
 • a jelzett főnév/névmás után személyraggal: hangsúlyozó névmás
 • a dhaatun (dhaawaatun) ugyanígy működik, de ritkábban visszaható

8.5 Kölcsönös

 • ba:Dun
 • általában kétszer szerepel, az első kap személyragot (pl. Daraba ba:Du-hum ba:Dan (megütötték egymást))

9 Melléknevek

 • a jelzett szó után, ill. főnévként is használható
 • ha a jelzett szó határozott, akkor a melléknév is kap határozott névelőt
 • állítmányként (határozott alannyal) nem kap névelőt
 • a melléknevek halmozhatóak (mindegyikhez kell névelő határozott esetben)
 • nőnemű képzezhető "a_" hozzáadásával

9.1 Kettesszám

 • mint a főneveknél, de a megfelelő nemű alakhoz, pl. kitaabaani kabiiraani / madiinataani kabiirataani

9.2 Többesszám

 • csak ha a főnév embereket jelöl
 • nőnemű esetben mindig -aat
 • hímneműnél -uun/-iin vagy belső változású (ld. főneveknél)

9.3 Képzés főnévből

 • az -iyyun (f: -iyya_un) képzővel (ha nincs ragozva, ejtése -ii/-iyyah), lehagyva a névelőt, a nőnemű -a_ végződést és a szóvégi aa-t
 • a shadda-t gyakran lehagyják
 • bizonyos szavaknál, határozatlan, ragozatlan esetben az y-t is lehagyják
 • a többesszám -uun/-iin (f: -aat), kivéve ha kollektív jelentésű volt a főnév, mert akkor az lesz a többesszám (pl. al-muhandisuun al-:arab)

9.4 Képzés igéből

 • gyakran CaCiiC alakban állapotot kifejező igékből (pl. mariDa => mariiD)
 • ha az ige tárgyas, akkor a jelentés passzív (pl. akhadha => akhiidh)

9.5 Összehasonlítás

 • a közép- és felsőfok alakja ugyanaz

9.5.1 Középfok

 • ugyanaz minden számban és nemben
 • a "min"-t használják "mint" értelemben

9.5.2 Felsőfok

 • számban/nemben egyeztetjük
 • három különböző módon fejezhető ki
 • leggyakoribb: határozatlan egyesszámú főnév birtokoltjaként (akbaru waladin => a legnagyobb gyerek)
 • a főnév többesszámának birtokoltjaként (pl. a házak legnagyobbja)
 • határozott melléknévi használatban (de a felsőfok értelem gyakran eltűnik), ilyenkor néhány gyakori melléknévnek (pl. kabiir, Saghiir, :aDHiim) van nőnemű alakja is

9.5.3 Képzés

 • középfokként az egyesszám hímnemet használják
 • Hímnem
  • három msh-s melléknév: aCCaC (pl. akbar), tsz. (1) aCCaCuuna / (2) aCaaCiCu
  • ha ugyanaz a második és harmadik: aCaCC (pl. ajadd)
  • ha a harmadik gyenge: aCCaa [aa ~ y] (pl. adhkaa), tsz. (2) aCaaCin
  • bonyolultabbaknál meg kell tanulni
 • Nőnem
  • ha van nőnemű alak, akkor az CuCCaa [aa ~ y] (pl. kubraa), ksz. CuCCayaani, tsz. (1) CuCCayaatun / (2) CuCaCun
  • ha a második y: CuuCaa (pl. Tayyib => Tuubaa)
  • ha a harmadik gyenge: akkor CuCyaa, tsz. (2) CuCaa [aa ~ y]
 • Kivételek
  • khayr (jobb / legjobb)
  • sharr (rossz / legrosszabb)
  • valójában főnevek

9.6 Színek és testi fogyatékosságok

 • hímnem: aCCaC
 • nőnem: CaCCaa' (duális CaCCaawaan)
 • többesszám: CuCC
 • a határozatlan acc-ot jelölő alif-ot csak a többesszám kapja meg

9.6.1 Kivételek

 • abyaD (fehér) többesszáma biiD [gyenge középső msh]
 • gyenge végső msh esetén: aCCaa [aa ~ y] / CaCCaa' / CuCCaan

9.7 Egyenlőséges mondatok

 • nemben egyeztetjük az alannyal, de határozatlan
 • egyébként ugyanúgy, mint a főneveknél

10 Határozók

 • nincsenek
 • helyette hímnemű határozatlan melléknevet használnak acc-ban
 • ilyenkor ejtik az acc. végződést (-an)
 • vagy elöljárószóval, ált. bi- + főnév

10.1 Összekapcsolás névszói állítmányú mondattal

 • wa + alany
 • pl. "nagy dühösen így szólt" ("így szólt és nagyon dühös", qaala wa-huwa ghaDbaanun jiddan)

10.2 Összekapcsolás igei állítmányú mondattal

10.2.1 Befejezett

 • állító: wa-qad, pl. :aada min amriikaa wa-qad HaSala :alaa d-doktooraat
 • tagadó: wa-maa / wa-lam, pl. :aada min amriikaa wa-lam yaHSul :alaa d-doktooraat

10.2.2 Folyamatos

 • állító: wa + alany, vagy minden nélkül, pl. :aada [wa-huwa] yaHmilu la-naa :addata rasaa'ilin
 • tagadó: wa-laa, pl. :aada wa-laa yaHmilu la-naa ayyata rasaa'ilin

11 Igék

 • megadása a múltidejű E/3 hímnemű alakkal
 • szórend: ige + alany + többi; 1. ige + alany + tárgy + 2. ige
 • ha az alany előtt áll, akkor E/3 alakban kell használni (nemet egyeztetve - ilyenkor a többesszámú [nem ember] főnév mindig nőneműnek számít, pl. infajarat al-buyuut)
 • ha az alany után áll, vagy az alany jelöletlen, teljes egyeztetés szükséges

11.1 Változók

 • idő: múlt, jelen
 • mód: kijelentő, kötő, befolyásoló, felszólító
 • hang: aktív, passzív
 • főnévi és melléknévi igenevek

11.2 Elő- és utótagok

MúltJelen %Kötő %Befolyásoló %
E/1-tu %3a-..-ua-..-aa-
E/2 (m)-ta %3ta-..-uta-..-ata-
E/2 (f)-tita-..-iina %3ta-..-iita-..-ii
E/3 (m)-a %3ya-..-uya-..-aya-
E/3 (f)-atta-..-uta-..-ata-
K/2-tumaata-..-aani %3ta-..-aata-..-aa
K/3 (m)-aaya-..-aani %3ya-..-aaya-..-aa
K/3 (f)-ataata-..-aani %3ta-..-aata-..-aa
T/1-naana-..-una-..-ana-
T/2 (m)-tumta-..-uuna %3ta-..-uu %2ta-..-uu %2
T/2 (f)-tunnata-..-nata-..-nata-..-na
T/3 (m)-uu %2ya-..-uuna %3ya-..-uu %2ya-..-uu %2
T/3 (f)-naya-..-naya-..-naya-..-na
 • %: II, III, IV-nél és a passzív alakoknál "a" helyett "u" az előtagokban
 • %2: az uu után egy alifot is írnak (további ragozáskor eltűnik)
 • %3: a végső rövid magánhangzót nem ejtik

11.2.1 Személy szerinti rendezésben

MúltJelen %Kötő %Befolyásoló %
E/3 (m)-a %3ya-..-uya-..-aya-
E/3 (f)-atta-..-uta-..-ata-
K/3 (m)-aaya-..-aani %3ya-..-aaya-..-aa
K/3 (f)-ataata-..-aani %3ta-..-aata-..-aa
T/3 (m)-uu %2ya-..-uuna %3ya-..-uu %2ya-..-uu %2
T/3 (f)-naya-..-naya-..-naya-..-na
E/2 (m)-ta %3ta-..-uta-..-ata-
E/2 (f)-tita-..-iina %3ta-..-iita-..-ii
K/2-tumaata-..-aani %3ta-..-aata-..-aa
T/2 (m)-tumta-..-uuna %3ta-..-uu %2ta-..-uu %2
T/2 (f)-tunnata-..-nata-..-nata-..-na
E/1-tu %3a-..-ua-..-aa-
T/1-naana-..-una-..-ana-
 • ezen jobban látszik a jelenidő prefixumainak struktúrája: (i) y-: hímnemű harmadik személy (ő, ők ketten, ők) (ii) t-: második személy (te, ti ketten, ti) vagy nőnemű harmadik személy
 • ezt csak a T/3(f) borítja fel, ami valamiért y- prefixumú

11.2.2 Szétválasztva

 • Múlt
  12 (m)2 (f)3 (m)3 (f)
  E-tu-ta-ti-a-at
  K-tumaa-aa-ataa
  T-naa-tum-tunna-uu-na
 • Jelen
  12 (m)2 (f)3 (m)3 (f)
  Ea-..-uta-..-uta-..-iinaya-..-uta-..-u
  Kta-..-aaniya-..-aanita-..-aani
  Tna-..-uta-..-uunata-..-naya-..-uunaya-..-na
  • E/2 = E/3(f) és K/2 = K/3(f)

11.3 Aktív formák

TípusMúltJelenMelléknévi igenévIgei főnév
I %CaCaCCCiCCaaCiC<változó>
II %2CaCXaCCaCXiCmuCaCXiCtaCCiiC / taCCiCa_
IIICaaCaCCaaCiCmuCaaCiCmuCaaCaCa_ / CiCaaC
IV %3aCCaCCCiCmuCCiCiCCaaC
V %4taCaCXaCtaCaCXaCmutaCaCXiCtaCaCXuC
VItaCaaCaCtaCaaCaCmutaCaaCiCtaCaaCuC
VIIinCaCaCnCaCiCmunCaCiCinCiCaaC
VIII %5iCtaCaCCtaCiCmuCtaCiCiCtiCaaC
IX %6
XistaCCaCstaCCiCmustaCCiCistiCCaaC
 • %: a múlt/jelen magánhangzói mások is lehetnek: pl. CaCiC / CCaC, CaCuC / CCuC (a múltból nem lehet megállapítani a jelen magánhangzóját következesen, de gyakran CaCaC -> u vagy i, CaCiC -> a, CaCuC -> u)
 • %2: a négymássalhangzós szavak is eszerint ragozódnak, de a FI CaCCaCa_
 • %3: a hamza nem tűnik el (mindenhol máshol eltűnik)
 • %4: ez a másik, ami alapján négymássalhangzós szavakat lehet ragozni, valamint időnként a ta- hasonulhat a közvetlenül elé kerülő dentálisokhoz, és ha ta- kerül elé, teljesen ki is eshet (pl. E/2 jelen)
 • %5: az első msh. és a -t- együttese változásokat idéz elő: S -> ST, D -> DT, T -> TT, DH -> DHDH, th -> thth, d -> dd, dh -> dd, w -> tt, z -> zd, és néha ' -> tt
 • %6: ld. duplázott igék
 • a II-es gyakran késztető, erősítő vagy szaporító jelentésű
 • a III-as gyakran próbálkozást fejez ki, vagy vkivel együtti cselekvést
 • a IV-es gyakran késztető vagy erősítő jelentésű
 • az V-ös gyakran visszaható jelentésű
 • a VI-os gyakran valakivel együtti vagy visszaható cselekvéssel kapcsolatos
 • a VII-es és VIII-as gyakran passzív vagy reflektív jelentésű
 • a IX-es gyakran vmilyen színűvé vagy hátrányos helyzetűvé válást jelent
 • a X-es gyakran próbálkozást fejez ki, vagy "vmilyennek gondol vmit"

11.4 Passzív formák

 • csak akkor használható, ha nincs megnevezve a cselekvő (az eszköz lehet)
 • szabályosan képezhetők magánhangzó-cserével (a hosszúságot megtartva)
 • múlt: az utolsó magánhangzót i-re változtatjuk, az előtte levőket pedig u-ra
 • jelen: minden magánhangzó a-ra változik
TípusMúltJelenMelléknévi igenév
ICuCiCCCaCmaCCuuC
IICuCXiCCaCXaCmuCaCXaC
IIICuuCiCCaaCaCmuCaaCaC
IVuCCiCCCaCmuCCaC
VtuCuCXiCtaCaCXaCmutaCaCXaC
VItuCuCiCtaCaaCaCmutaCaaCaC
VIIunCuCiCnCaCaCmunCaCaC
VIIIuCtuCiCCtaCaCmuCtaCaC
IX<nincs><nincs>
XustuCCiCstaCCaCmustaCCaC

11.5 Tárgyas ragozás

 • ha a tárgy személyes névmás, az ennek megfelelő ragot még utána rakjuk
 • az uu + alif-ra végződő alakokból az alifot ilyenkor elhagyjuk
 • a múltidejű T/2 (m) -tum és a személyrag közé jön egy w (uu)

11.6 Gyenge igék

11.6.1 Duplázott igék

 • a második és harmadik mássalhangzó megegyezik
 • a magánhangzók "hátralökődnek" a duplázott (rövid) formában
 • magánhangzóval kezdődő végződés előtt a duplázott tövet használjuk
 • az utótag nélküli alakokban is a duplázott tövet használjuk, és -a utótagot kap (!)
TípusMúltJelenAktív MIPasszív MIIgei főnév
I %CaCX / CaCaCCuCX / CCuCCaaCXmaCCuuC<változó>
IIICaaCX / CaaCaCCaaCX / CaaCiCmuCaaCXmuCaaCXCiCaaC
IVaCaCX / aCCaCCiCX / CCiCmuCiCXmuCaCXiCCaaC
VItaCaaCX / taCaaCaCtaCaaCX / taCaaCaCmutaCaaCXmutaCaaCXtaCaaCX
VIIinCaCX / inCaCaCnCaCX / nCaCiCmunCaCXmunCaCXinCiCaaC
VIIIiCtaCX / iCtaCaCCtaCX / CtaCiCmuCtaCXmuCtaCXiCtiCaaC
IXiCCaCX / iCCaCaCCCaCX / CCaCaCmuCCaCX<nincs>iCCiCaaC
XistaCaCX / istaCCaCstaCiCX / staCCiCmustaCiCXmustaCaCXisstiCCaaC
 • a táblázatban nem szereplő formák szabályosak
 • %: a második magánhangzó itt is változhat (pl. CaCX/CaCuC / CiCX/CCiC)
 • a passzív szabáyos (a magánhangzó mozgását figyelembe véve), de a III és IV formáknak múltidőben nincs duplázott alakja, mindig normális

11.6.2 Elöl gyenge igék

 • elöl w vagy y
TípusMúltJelenAktív MIPasszív MIIgei főnév
I %waCaCCiCwaaCiCmawCuuC<változó>
I %yaCiCyCaCyaaCiCmayCuuC<változó>
IVawCaCuuCiCmuuCiCmuuCaCiiCaaC
IVayCaCuuCiCmuuCiCmuuCaCiiCaaC
VIIIittaCaCttaCiCmuttaCiCmuttaCaCittiCaaC
X<szabályos><szabályos><szabályos><szabályos>istiiCaaC
 • %: a múlt / jelen formákban más magánhangzók is lehetnek
 • a táblázatban nem szereplő formák szabályosak az alábbi szabályok szerint:
 • rövid u + mgh nélküli w/y -> uu
 • rövid i + mgh nélküli w/y -> ii

11.6.3 Lyukas igék

 • középen w vagy y volt, ami kiesett
 • a táblázatban nem szereplő formák szabályosak
 • mássalhangzóval kezdődő végződés előtt a rövid tövet használjuk
 • a befolyásoló mód utótag nélküli alakjaiban is a rövid tövet használjuk
TípusMúltJelenAktív MIIgei főnév
I (w)CaaC / CuCCuuC / CuCCaa'iCCawC
I (y)CaaC / CiCCiiC / CiCCaa'iCCayC
I (w/y)CaaC / CiCCaaC / CaCCaa'iCCaCC
IVaCaaC / aCaCCiiC / CiCmuCiiCiCaaCa_
VIIinCaaC / inCaCnCaaC / nCaCmunCaaCinCiCaaC
VIIIiCtaaC / iCtaCCtaaC / CtaCmuCtaaCiCtiCaaC
XistaCaaC / istaCaCstaCiiC / staCiCmustaCiiCistiCaaCa_
 • a passzív
TípusMúltJelenPasszív MI
ICiiC / CiCCaaC / CaCmaCuuC
ICiiC / CiCCaaC / CaCmaCiiC
ICiiC / CiCCaaC / CaCmaCuuC
IVuCiiCCaaCmuCaaC
VIIunCiiCnCaaCmunCaaC
VIIIuCtiiCCtaaCmuCtaaC
XustuCiiCstaCaaCmustaCaaC

11.6.4 Hátul gyenge igék

 • hátul w vagy y
 • aktív MI: CaaCii (határozott), CaaCin (határozatlan) [az -in pontozással]
 • az egyes személyeknél változik a szó belseje
 • -aw típusú
  MúltJelenKötőBefolyásoló
  E/1CaCaw-tua-CCuua-CCuua-CCu
  E/2 (m)CaCaw-tata-CCuuta-CCuuta-CCu
  E/2 (f)CaCaw-tita-CC-iinata-CC-iita-CC-ii
  E/3 (m)CaCaaya-CCuuya-CCuuya-CCu
  E/3 (f)CaC-atta-CCuuta-CCuuta-CCu
  K/2CaCaw-tumaata-CCuw-aanita-CCuw-aata-CCuw-aa
  K/3 (m)CaCaw-aaya-CCuw-aaniya-CCuw-aaya-CCuw-aa
  K/3 (f)CaC-ataata-CCuw-aanita-CCuw-aata-CCuw-aa
  T/1CaCaw-naana-CCuuna-CCuuna-CCu
  T/2 (m)CaCaw-tumta-CC-uunata-CC-uu %ta-CC-uu %
  T/2 (f)CaCaw-tunnata-CCuu-nata-CCuu-nata-CCuu-na
  T/3 (m)CaCa-w %ya-CC-uunaya-CC-uu %ya-CC-uu %
  T/3 (f)CaCaw-naya-CCuu-naya-CCuu-naya-CCuu-na
  • %: az uu/w után egy alifot is írnak
  • passzív MI: maCCuww
  • igei főnév: változó
 • -ay típusú
  MúltJelenKötőBefolyásoló
  E/1CaCay-tua-CCiia-CCiy-aa-CCi
  E/2 (m)CaCay-tata-CCiita-CCiy-ata-CCi
  E/2 (f)CaCay-tita-CC-iinata-CC-iita-CC-ii
  E/3 (m)CaCaa %2ya-CCiiya-CCiy-aya-CCi
  E/3 (f)CaC-atta-CCiita-CCiy-ata-CCi
  K/2CaCay-tumaata-CCiy-aanita-CCiy-aata-CCiy-aa
  K/3 (m)CaCay-aaya-CCiy-aaniya-CCiy-aaya-CCiy-aa
  K/3 (f)CaC-ataata-CCiy-aanita-CCiy-aata-CCiy-aa
  T/1CaCay-naana-CCiina-CCiy-ana-CCi
  T/2 (m)CaCay-tumta-CC-uunata-CC-uu %ta-CC-uu %
  T/2 (f)CaCay-tunnata-CCii-nata-CCii-nata-CCii-na
  T/3 (m)CaCa-w %ya-CC-uunaya-CC-uu %ya-CC-uu %
  T/3 (f)CaCay-naya-CCii-naya-CCii-naya-CCii-na
  • %: az uu/w után egy alifot is írnak
  • %2: pontnélküli y-al
  • passzív MI: maCCiyy
  • igei főnév: változó, de általában CaCy vagy CiCaaya
 • -iw és -iy típusú
  • az i hatására a w mindenhol y-ra változott
  MúltJelenKötőBefolyásoló
  E/1CaCii-tua-CCaa %2a-CCaa %2a-CCa
  E/2 (m)CaCii-tata-CCaa %2ta-CCaa %2ta-CCa
  E/2 (f)CaCii-tita-CCa-ynata-CCa-yta-CCa-y
  E/3 (m)CaCiy-aya-CCaa %2ya-CCaa %2ya-CCa
  E/3 (f)CaCiy-atta-CCaa %2ta-CCaa %2ta-CCa
  K/2CaCii-tumaata-CCay-aanita-CCay-aata-CCay-aa
  K/3 (m)CaCiy-aaya-CCay-aaniya-CCay-aaya-CCay-aa
  K/3 (f)CaCiy-ataata-CCay-aanita-CCay-aata-CCay-aa
  T/1CaCii-naana-CCaa %2na-CCaa %2na-CCa
  T/2 (m)CaCii-tumta-CCa-wnata-CCa-w %ta-CCa-w %
  T/2 (f)CaCii-tunnata-CCay-nata-CCay-nata-CCay-na
  T/3 (m)CaC-uu %ya-CCa-wnaya-CCa-w %ya-CCa-w %
  T/3 (f)CaCii-naya-CCay-naya-CCay-naya-CCay-na
  • %: az uu/w után egy alifot is írnak
  • %2: pontnélküli y-al
  • passzív MI: maCCiyy
  • igei főnév: változó
 • Formák
  • minden forma (II-X) -ay típusúként ragozódik, de az V és VI igék jelen időben (és így kötő- és befolyásoló módban is) -iw/-iy típusúként
  TípusMúltJelenAktív MI %2Passzív MIIgei főnév
  IICaCXaa %CaCXiimuCaCXiimuCaCXaa %taCCiya_
  IIICaaCaa %CaaCiimuCaaCiimuCaaCaa %muCaaCaa_
  IVaCCaa %CCiimuCCiimuCCaa %iCCaa'
  VtaCaCXaa %taCaCXaa %mutaCaCXiimutaCaCXaa %taCaCXii %2
  VItaCaaCaa %taCaaCaa %mutaCaaCiimutaCaaCaa %taCaaCii %2
  VIIinCaCaa %nCaCiimunCaCiimunCaCaa %inCiCaa'
  VIIIiCtaCaa %CtaCiimuCtaCiimuCtaCaa %iCtiCaa'
  XistaCCaa %staCCiimustaCCiimustaCCaa %istiCCaa'
  • %: pontnélküli y-al
  • %2: határozatlan esetben az -ii leesik (-in pontozással), kivéve acc-ban
  • az I-es passzívja múltban CuCiy, jelenben CCaa [aa ~ y] (-iy ragozású)
  • a többi passzív szabályos

11.7 Különleges igék

11.7.1 A volt (kaana) ige

 • lyukas ragozás: msh-val kezdődő végződés előtt rövid tő (kun)
 • előidejűséget is ki lehet fejezni vele egy másik múltidejű ige előtt; a sorrend ilyenkor: kaana + alany + (qad) + állítmány + maradék
 • hasonlóan jelen idejű ige előtt múltbeli folyamatos cselekvést fejez ki
 • jelenidőben bizonytalanságot fejezhet ki (gyakran qad-dal együtt) vagy jövőt

11.7.2 A tagadó ige (laysa) ragozása

 • jelen értelmű, de múlt időben ragozódik (nincs is jelen idejű alakja)
 • msh-val kezdődő végződés előtt rövid tő (las)
 • megőrizte ejtésben az E/3 (m) -a végződést
 • a tagadott információ lehet a laysa tárgya, vagy kerülhet bi-vel gen-be

11.7.3 A látni (ra'aa) ige ragozása

 • múltban -ay típusú hátul gyenge igeként
 • jelenben -iy típusú hátul gyenge igeként, de hamza nélkül (raa)
 • hasonlóan kettős ragozású még pl. a fut, siet ige (sa:aa)

11.7.4 Segédigék

 • kaada (a) majdnem, (tagadással) alig
 • zaala (a/u) véget ér (maa zaala / laa yazaalu : folytat, még mindig csinál)
 • ja:ala (a) / akhadha (u) elkezd (jelen idővel kapcsolódik)

11.8 Jövőidő

 • a jelenidejű ige elé kell tenni, hogy sawfa vagy sa-

11.9 Tagadás

 • az ige előtt

11.9.1 laa

 • jelen időben
 • a tiltást is ezzel kell kifejezni, ilyenkor a befolyásoló alak követi (erősített alakot ld. a Buzdítás alatt)
 • laa + alany (névelő és végső -n nélkül, acc-ban): nincs

11.9.2 lan

 • jövőidőben
 • a sa- ill. sawfa lemarad
 • az ige kötőmódba (jelen) kerül

11.9.3 lam

 • múltidőben
 • az ige befolyásoló módba (jelen) kerül
 • a jelentése ettől függetlenül múltidejű

11.9.4 maa

 • múltidőben
 • az ige múltidejű alakja elé
 • nem olyan gyakori, mint a lam
 • [klasszikus] laysa helyett (bi-vel vagy acc-al)

11.9.5 in

 • klasszikus
 • in … illaa … szerkezetben gyakori

11.10 Felszólítás

 • a befolyásoló alakból képezzük, de levesszük a prefixet
 • ha az első mássalhangzónak nincs magánhangzója, vagy ha IV-es típusú:
 • magánhangzót teszünk az elejére
 • I-es igéknél, ha u az utolsó magánhangzó, u-t, egyébként i-t (mindkettő eltűnő hamza)
 • IV-es igéknél a-t (nem eltűnő hamza)
 • a többinél i-t (eltűnő hamza)

11.11 Buzdítás

 • befolyásoló mód magában, vagy li- ill. fal- partikulával (pl. li-na-jlis) (valójában fal = fa + li, hasonlóan wal = wa + li kerül elé)
 • erősítésként (általában egyesszámnál) -anna/-an végződést kaphat, pl. yaktubanna (Írjon!) [ez az ún. energikus alak] a végződés szerint néha megváltozik: ii -> inna/in, aa -> aanni, na -> naanni, uu -> unna/un

11.12 Birtoklás

 • "vkinek van vmi", pl. van autótok -> van nektek autó -> likum sayyaara_un
 • jelenben a "van" nincs jelezve, de jövő/múltban igen
 • a li- helyett lehet az :inda-t is használni, pl. :indakum sayyaara_un

11.13 Alárendelés

 • az alárendelt mondat igéje mindig jelenidőben van

12 Partikulák, kötőszavak

12.1 qad

 • múltidő előtt nem fordítjuk, vagy "már"
 • jelenidő előtt "talán"

12.2 inna

 • "az A B" típusú mondatok elejére kerülhet, általában nem kell ragozni
 • névmás állítmányú mellékmondatot vezet be, valamint idézést a qaal-al
 • ilyenkor az alany acc-ba kerül, la- kapcsolódhat hozzá
 • személyes névmásokkal együtt nem használható, helyette a megfelelő végződéseket kapja meg

12.3 an (hogy), anna (hogy), laakin (de), laakinna (de)

 • az "an" próbálkozást, óhajt vezet be, az "anna" csak információt
 • főnevek előtt / személyraggal anna/laakinna és úgy viselkedik, mint az inna
 • az an után kötőmód, ha az ige jelenidőben van

12.4 iyyaa

 • erre kapcsolódik a közvetlen tárgyat jelölő személyes névmás, ha …
 • az ige elé kerül
 • az igéhez a közvetett tárgy kapcsolódik (koráni arabban ilyenkor van, hogy mindkettő az igéhez kapcsolódik; ilyenkor a sorrendjük személy szerinti, pl. qara'a-naa-hu (olvasta nekünk azt))

12.5 hal / a

 • kérdést vezetnek be
 • az "a"-t nem lehet a névelő előtt használni

12.6 yaa

 • megszólítások előtt
 • nem követheti névelő (ilyenkor helyette: yaa ayyuhaa / yaa ayyatuhaa l-…)
 • nincs tanwiin sem (tehát pl. yaa muHammadu, nem pedig yaa muHammadun)
 • ha utána birtokos szerkezet jön, acc-ba kerül (pl. abuu … -> abaa …)

12.7 Feltételes mondatok

12.7.1 in

 • bármikor használható (lehetséges / nem lehetséges feltétel)
 • manapság ritkábban használják
 • az igék mind a feltételben, mind az eredményben általában múltidejűek, néha (jelen idejű) befolyásoló módúak
 • tagadás általában lam-el
 • néha a fa- partikula vezeti be az eredményt (ha az ige felszólító módban van)

12.7.2 idhaa

 • lehetséges feltétel
 • az igék a feltételben múlt idejűek, az eredményben általában múltidejűek, néha jelen idejűek
 • tagadás általában lam-el
 • néha a fa- partikula vezeti be az eredményt (ha névszói az állítmány, ha az ige felszólító módban van, vagy ha szerepel benne qad, sa(wfa), hal, maa/lan/laa vagy laysa)

12.7.3 law

 • valószínűtlen / lehetetlen feltétel
 • az igék mind a feltételben, mind az eredményben múltidejűek
 • tagadás általában maa-val
 • az eredményt a la- partikula vezeti be

12.8 (yaa) layta

 • lehetetlen kívánságok
 • személyraggal (E/1-ben -nii) vagy tárgyesetű főnévvel
 • igei állítmánynál állítóan múlt, tagadóan lam + befolyásoló mód

12.9 maa

 • amíg, lam-el együtt amíg nem
 • pl. laa nakhaafu maa kuntum ma:anaa (nem félünk, amíg velünk vagytok)
 • pl. laa nakhaafu maa lam takun ma:anaa (nem félünk, amíg velünk nem vagytok)
 • kérdőszavak után "bár-" jelentésű (pl. aynamaa "bárhol", de: mahmaa "bármi")
 • határozatlan főnév után annak a bizonytalanságát fokozza (pl. yawman maa)

13 Topik

 • a topikot (főnév/névmás) előrehelyezzük, és utána egy ezzel egyeztetett névmással vagy személyraggal hivatkozunk rá
 • pl. Az első az a bárány. -> al-awwal huwa al-kharuuf
 • bevezethetjük az ammaa-val, a topik után pedig fa- kerül, pl. ammaa haadhihi l-furSatu fa-laa najidu-haa ilaa fi l-qaahirati

14 Számok

 • az alábbiakban a tényleges nem számít (tehát a többesszámtól még nem nőnemű)

14.1 0

 • Sifrun

14.2 1

 • aHadu / iHdaa [aa ~ y] (főnév)
 • waaHidun / waaHida_un (melléknév)

14.3 2

 • ithnaani / ithnataani
 • kettesszámú, ragozandó alak
 • általában nem szükséges, elég a kettesszám

14.4 3-10

 • a női -a_ végződés itt a hímnemű alakot jelöli
 • a jelölt többesszámú gen-be kerül
 • a nemet a főnév egyesszámú alakjában kell nézni (pl. :ashara_u kutubin)
 • határozott esetben fordított sorrend, azonos eset (pl. al-kutubu l-:ashara_u)
 • thalaatha_un / thalaathun (3)
 • arba:a_un / arba:un (4)
 • khamsa_un / khamsun (5)
 • sitta_un / sittun (6)
 • sab:a_un / sab:un (7)
 • thamaaniya_un / thamaanin (8)
 • tis:a_un / tis:un (9)
 • :ashara_un / :ashrun (10)

14.5 11-99

 • a jelölt határozatlan egyesszámú acc-ba kerül
 • beszélt nyelvben csak a hímnemű alakot használják
 • határozott esetben névelő a szám előtt, pl. al-aHada :ashara waladan, vagy a többesszámú főnév előre kerül, pl. al-awlaadu l-aHada :ashara

14.5.1 11-19

 • a 10-es részben a nemek visszacserélődtek, de az 1-es részben nem
 • aHada :ashara / iHdaa :ashra_a [aa ~ y] (11)
 • ithnaa :ashara / ithnataa :ashra_a (12)
 • thalaatha_a :ashara / thalaatha :ashra_a (13)
 • arba:a_a :ashara / arba:a :ashra_a (14)
 • khamsa_a :ashara / khamsa :ashra_a (15)
 • sitta_a :ashara / sitta :ashra_a (16)
 • sab:a_a :ashara / sab:a :ashra_a (17)
 • thamaaniya_a :ashara / thamaaniya :ashra_a (18)
 • tis:a_a :ashara / tis:a :ashra_a (19)

14.5.2 20, 30, …

 • mindig hímnemű többesszámok (-uuna/-iina, beszédben -iin)
 • pl. thalaathuuna (30), arba:uuna (40) stb.
 • kivétel az :ishruuna (20)

14.5.3 21, 22, …

 • egyesek és tízesek
 • pl. ithnaani wa-:ishruuna / ithnataani wa-:ishruuna (22)

14.6 100, 200, …

 • ha magában áll (tehát osztható 100-zal), akkor a főnév egyesszám gen-be kerül
 • különben az utolsó részhez igazodik
 • mi'a_un (mi'aatun) [mi ~ maa is, ' ~ y; alábbiak hasonlóan] (100)
 • mi'ataani (200)
 • thalaathu mi'a_in (300) [mindenképpen egyesszám kell hozzá]
 • arba:u mi'a_in (400) [mindenképpen egyesszám kell hozzá]
 • alfun (1000)
 • alfaani (2000)
 • khamsa_u a'laafin (5000)
 • mi'a_u alfin (100,000)
 • malyuunu (malaayiinu) (1,000,000)
 • milyuunaani (2,000,000)

14.7 Sorszámnevek

 • 10 felett sima számneveket használnak
 • pl. 30. = harminc (ath-thalaathuun)
 • pl. 35. = harmincötödik (al-khaamisa_ wa-ath-thalaathuun)
 • 2-10-ig CaaCiC alakúak (6-nak új bázisa van)
 • al-awwalu / al-uulaa [aa ~ y] vagy al-Haadii / al-Haadiya_u (1.)
 • ath-thaanii / ath-thaaniya_u (2.)
 • ath-thaalithu / ath-thaalitha_u (3.)
 • ar-raabi:u / ar-raabi:a_u (4.)
 • al-khaamisu / al-khaamisa_u (5.)
 • as-saadisu / as-saadisa_u (6.)
 • as-saabi:u / as-saabi:a_u (7.)
 • ath-thaaminu / ath-thaamina_u (8.)
 • at-taasi:u / at-taasi:a_u (9.)
 • al-:aashiru / al-:aashira_u (10.)

14.8 Törtek

 • a "fél" kivételével CuCC alakúak, többesszámban aCCaaC
 • niSfun (anSaafun) (1/2)
 • thulthun (athlaathun) (1/3)
 • rub:un (arbaa:un) (1/4)
 • khumsun (akhmaasun) (1/5)
 • sudsun (asdaasun) (1/6)
 • sub:un (asbaa:un) (1/7)
 • thumnun (athmaanun) (1/8)
 • tus:un (atsaa:un) (1/9)
 • :ushrun (a:shaarun) (1/10)

15 Fontos formák

 • CaaCiC : aktív melléknévi igenév, pl. Taalib (tanuló)
 • CaCiiC : gyakorta melléknév, pl. naDHiif (tiszta)
 • CaCXaaC : erősített értelem, foglalkozás, jellemvonás, többesszáma -uun/-iin, _ utótaggal nőket és gépeket jelöl pl. bakkaa' (bőgőmasina), kadhdhaab (hazug), Tabbaakh (chef), sayyaara_ (autó)
 • CuCaCaa' : embert jelölő CaCiiC főnevek többeszáma, pl. wuzaraa' (miniszterek)
 • CuCuuC : (i) CaCC főnevek többesszáma (ii) főnévi igenév, pl. buyuut (házak)
 • maCCaC(a_) / maCCiC : hely ahol vmi történik, pl. maktab (asztal)
 • maCCuuC : passzív melléknévi igenév, pl. maftuuH (nyílt), a többesszáma maCaaCiiC
 • muCaCXiC : aktív melléknévi igenév, pl. mumaththil (színész)
 • muCaCXaC : passzív melléknévi igenév, pl. muwaDHDHaf (alkalmazott)
 • taCCiiC : igei főnév, pl. tartiib (elrendezés)

Dátum: 2015-08-22T16:45+0200

Szerzõ: Salvi Péter

Org version 7.9.3f with Emacs version 24

Validate XHTML 1.0