Egy programnyelv felépítése

Salvi Péter, 2018

Ebben a dokumentumban egy egyszerű funkcionális programnyelv készítését mutatom be kombinatorikus logikai alapokon. Nem törekedtem matematikai precizitásra, csak a felépítés elvét akartam megmutatni; a bibliográfiában található könyvek jó kiindulási alapot adnak az érdeklődő olvasó számára.

Kombinátorok

Definiáljuk a K és S kombinátorokat az alábbi módon:

Kab = a
Sabc = ac(bc)

Itt a kis a, b, c stb. betűk tetszőleges kifejezéseket jelentenek. Ahol nincsen külön jelezve, ott a zárójelezés balról történik, tehát abcd=((ab)c)d. A fenti egyenlőségek értelme az, hogy a két oldalon található kifejezések felcserélhetőek.

Hasznos kombinátorok

Elsőként nézzük meg, mire egyszerűsíthető az SKKa kifejezés!

SKab = Kb(ab)
   = b

Ez az identitás kombinátor, amire a továbbiakban az I:=SKK jelölést fogjuk használni, tehát Ia=a.

Egy másik fontos, ún. kompozíciós kombinátor a B:=S(KS)K:

Babc = S(KS)Kabc
   = KSa(Ka)bc
   = S(Ka)bc
   = Kac(bc)
   = a(bc)

Szintén hasznos a C:=S(BS(BKS))(KK) cserélő kombinátor:

Cabc = S(BS(BKS))(KK)abc
   = BS(BKS)a(KKa)bc
   = S(BKSa)(KKa)bc
   = BKSab(KKab)c
   = K(Sa)b(KKab)c
   = Sa(KKab)c
   = ac(KKabc)
   = ac(Kbc)
   = acb

Fixpont-kombinátor

A fenti kombinátorok segítségével felírható a fixpont-kombinátor:

Y := S(CB(SII))(CB(SII))

Nézzük meg, milyen hatással van az argumentumára:

Ya = S(CB(SII))(CB(SII))a
  = CB(SII)a(CB(SII)a)
  = Ba(SII)(CB(SII)a)
  = a(SII(CB(SII)a))
  = a(I(CB(SII)a)(I(CB(SII)a)))
  = a(CB(SII)a(I(CB(SII)a)))
  = a(CB(SII)a(CB(SII)a))
  = a(Ya)

Ezt majd a rekurziónál fogjuk használni.

A kombinátorok képzése

Az S és K kombinátorok bázist alkotnak, tehát minden más kombinátor kifejezhető velük. Más kombinátorok S,K-alakra való átalakítását egy speciális számítógép gépi kódjára való fordításaként is felfoghatjuk.

Egy többargumentumú kombinátor lefordítását úgy tehetjük meg, hogy az utolsó kivételével minden argumentumot konstansnak tekintünk, tehát pl. a Tab=abba kombinátor elkészítéséhez először egy Ub=abba operátort hozunk létre, amelyben az a-k konstansok. Ezt a U:=C(SaI)a kifejezés oldja meg (hogy ehhez hogyan jutottunk el, kiderül később):

Ub = C(SaI)ab
  = SaIba
  = ab(Ib)a
  = abba

Ezután definiálunk egy V kombinátort úgy, hogy Va=U=C(SaI)a teljesül - ezt az S(BC(CSI))I kifejezés oldja meg:

Va = S(BC(CSI))Ia
  = BC(CSI)a(Ia)
  = C(CSIa)(Ia)
  = C(SaI)(Ia)
  = C(SaI)a

Innen már látszik, hogy Vab=Ub=abba az a kombinátor, amit kerestünk.

Hogy ne kelljen mindig új kombinátornevekkel dolgozni, és könnyen le lehessen írni a kombinátorképzés módszerét, vezessük be a következő jelölést: [Lx.e] jelentse azt a kombinátoros kifejezést, amelyre igaz, hogy az [Lx.e]a-ből levezethető az ê, ami az e kifejezésnek egy olyan változata, amelyben minden x-et a-ra cseréltünk. Például [Lx.axxa]=U=C(SaI)a, mivel Ub=abba.

Most már készen állunk arra, hogy megnézzük a fordítás egyes eseteit:

 1. [Lx.a] = Ka amikor a nem tartalmazza x-et
 2. [Lx.x] = I
 3. [Lx.ab] = S[Lx.a][Lx.b]

Ebből az első kettő triviális, hiszen [Lx.a]b=Kab=a, illetve [Lx.x]a=Ia=a, de a harmadik esetet érdemes közelebbről megvizsgálni:

[Lx.ab]c = S[Lx.a][Lx.b]c
     = [Lx.a]c([Lx.b]c)
     = ([Lx.a]c)([Lx.b]c)

Tehát egy ab alakú kifejezésben úgy tudjuk behelyettesíteni az x helyére a c-t, hogy ezt elvégezzük mind az a, mind a b részkifejezésre, és ezeket egymás mellé tesszük. Ez a rekurzív definíció értelmes, mivel az alapesetet, amikor az a vagy b kifejezések már nem bonthatóak tovább, az első két pont már lekezelte.

Példaként térjünk vissza megint az U kombinátorhoz:

[Lx.axxa] = S[Lx.axx][Lx.a]
     = S(S[Lx.ax][Lx.x])[Lx.a]
     = S(S(S[Lx.a][Lx.x])[Lx.x])[Lx.a]
     = S(S(S(Ka)[Lx.x])[Lx.x])[Lx.a]
     = S(S(S(Ka)I)[Lx.x])[Lx.a]
     = S(S(S(Ka)I)I)[Lx.a]
     = S(S(S(Ka)I)I)(Ka)

A kifejezés tovább egyszerűsíthető az alábbi (könnyen igazolható) egyenlőségek használatával:

 1. S(Ka)I = a
 2. S(Ka)(Kb) = K(ab)
 3. S(Ka)b = Bab
 4. Sa(Kb) = Cab

Jelen esetben az 1. és 4. egyenlet miatt [Lx.axxa] = S(SaI)(Ka) = C(SaI)a.

A továbbiakban az [Lx.[Ly.e]] helyett az [Lxy.e] jelölést használjuk (és hasonlóan [Lxyz.e] stb.), pl. [Lxy.xyyx]=S(BC(CSI))I.

Egypontos bázisok

Érdekes, hogy az S és K kifejezhetőek egyetlen kombinátorral is, amit így definiálhatunk:

Xa = aKSK

Ekkor a K levezetése:

XXX = XKSKX
  = KKSKSKX
  = KKSKX
  = KKX
  = K

Az S levezetése pedig:

X(XX) = XXKSK
   = XKSKKSK
   = KKSKSKKSK
   = KKSKKSK
   = KKKSK
   = KSK
   = S

Más egyedüli kombinátorral (bázissal) is elkészíthető az S és K, pl. legyen

Za = aSK

A K levezetése kicsit hosszabb:

Z(Z(ZZ)) = Z(Z(ZSK))
     = Z(Z(SSKK))
     = Z(Z(SK(KK)))
     = Z(SK(KK))SK
     = SK(KK)SKSK
     = KS(KKS)KSK
     = SKSK
     = KK(SK)
     = K

Az S-é viszont annál rövidebb:

Z(Z(Z(ZZ))) = ZK = KSK = S

(Itt érdemes azonban megjegyezni, hogy mivel az S és K tulajdonságait felhasználtuk a levezetésekben, az nem igaz, hogy az Xa=a(XXX)(X(XX))(XXX) ill. Za=a(Z(Z(Z(ZZ))))(Z(Z(ZZ))) képletekből minden levezethető lenne.)

Lambda-kalkulus

Egy lambda-kifejezés a következők egyike:

A zárójeleket, ahol egyértelmű, itt is elhagyjuk, és λx.(λy.M) helyett a λxy.M alakot használjuk.

A lambda-kifejezéseken értelmezett az ún. β-redukció:

(λx.M)a = M[x:=a],

ahol M[x:=a] megegyezik az M-mel, de az x változó összes előfordulása helyett a szerepel benne. Itt feltételezzük, hogy az M-en belüli, λ-val deklarált x nevű változókat átnevezzük, pl.

(λx.x(λx.yx))a = (x(λx.yx))[x:=a]
        = (x(λz.yz))[x:=a]
        = a(λz.yz)

A (λx.M) egy egyváltozós függvénynek felel meg, az (MN) kifejezés pedig a függvényapplikációnak, tehát pl. az f(x)=2*x+1 függvény lambda-kifejezésként így írható fel:

λx.+(*2x)1

(Feltételezvén a számok és a számok közti műveletek megfelelő definícióját, ld. később.)

A megfeleltetés a lambda-kalkulus és a kombinatorikus logika között nagyon egyszerű:

x   → x
(λx.M) → [Lx.M]
(MN)  → (MN)

A továbbiakban áttérünk a LISP programnyelv-féle jelölésre:

x   → x
(λx.M) → (lambda (x) M)
(MN)  → (M N)

A zárójeleket itt mindig megtartjuk, a többargumentumú függvényeknél pedig az argumentumokat szóközzel választjuk el, pl.:

(λxy.xyyz) → (lambda (x y) (((x y) y) z))

Párok

Az igaz és hamis értékeket a következő módon definiálhatjuk:

T := (lambda (x y) x)
F := (lambda (x y) y)

Ezzel a definícióval a predikátumok egyben elágazásként is használhatóak. Ha p értéke T vagy F, akkor (p a b) a p igazságértéke szerint választ az a és b kifejezések közül. Erre az átláthatóság kedvéért az if jelölést vezetjük be:

if := (lambda (p a b) (p a b))

Az igazságértékeken végzett műveletek is könnyen definiálhatóak, pl.:

not := (lambda (p) (if p F T))
and := (lambda (p q) (if p q F))
or := (lambda (p q) (if p T q))

Hasonló trükkel adatszerkezeteket is definiálhatunk. A

cons := (lambda (m n) (lambda (z) (z m n)))

függvény egy, az m és n kifejezéseket tartalmazó párként fogható fel. A két tagot a

car := (lambda (p) (p T))
cdr := (lambda (p) (p F))

függvényekkel lehet lekérdezni. Ellenőrzésképpen:

(car (cons x y)) = (car ((lambda (m n) (lambda (z) (z m n))) x y))
         = (car (lambda (z) (z x y)))
         = ((lambda (p) (p T)) (lambda (z) (z x y)))
         = ((lambda (z) (z x y)) T)
         = (T x y)
         = x

Számok

Definiáljuk a természetes számokat! Legyen

0 := (lambda (x) x)
1 := (cons F 0)
2 := (cons F 1)
...

Ekkor az egyet hozzáadó ill. levonó függvények nyilvánvalóan

+1 := (lambda (n) (cons F n))
-1 := cdr

Érdemes megfigyelni, hogy (-1 0)=F. Egy számról a

zerop := car

függvény dönti el, hogy 0-e (0-ra T, más számra F).

Az összeadáshoz, szorzáshoz már rekurzió kell, ezekre majd később visszatérünk.

Változók

Vezessük be a

((lambda (x) (+1 x)) 1) = (+1 x)[x := 1]

kifejezésre az alábbi jelölést:

(let ((x 1))
 (+1 x))

Több argumentum esetén

((lambda (x y) (cons x (cons y 3))) 1 2) = (cons x (cons y 3))[x := 1, y := 2]

helyett azt írjuk, hogy

(let ((x 1)
   (y 2))
 (cons x (cons y 3)))

Ez a jelölés jobban mutatja, hogy mi történik: lokális változókat definiálunk, amelyeket aztán a let blokk belsejében felhasználunk.

Rekurzió

Rekurzióhoz, tehát hogy egy függvény önmagára tudjon hivatkozni, az Y fixpont-kombinátort fogjuk használni. Az aktuális jelöléseinkkel ez

Y := (lambda (f)
    (let ((g (lambda (x) (f (x x)))))
     (g g)))

Ellenőrzés:

(Y f) = ((lambda (x) (f (x x))) (lambda (x) (f (x x))))
   = (f ((lambda (x) (f (x x))) (lambda (x) (f (x x)))))
   = (f (Y f))

Példaként definiáljuk az összeadást:

plus := (lambda (f)
     (lambda (x y)
      (if (zerop x)
        y
        (f (-1 x) (+1 y)))))
+  := (Y plus)

Nézzük meg, ez mit csinál!

(+ a b) = ((Y plus) a b)
    = ((plus (Y plus)) a b)
    = ((lambda (x y)
       (if (zerop x)
         y
         ((Y plus) (-1 x) (+1 y))))
      a b)
    = (if (zerop a)
       b
       ((Y plus) (-1 a) (+1 b)))
    = (if (zerop a)
       b
       ((plus (Y plus)) (-1 a) (+1 b)))
    = ...

Innen már látszik, hogy beindul a rekurzió. Azonban az is látszik, hogy ahhoz, hogy ez működjön, jól kell megválasztani, hogy mit fejtünk ki, ugyanis pl. megtehetnénk, hogy folyton csak az Y definícióját alkalmazzuk, és ez a levezetés sosem fog leállni.

Lusta és szigorú kiértékelés

Az Y fenti definíciója csak ún. lusta kiértékelés esetén működik, amikor egy-egy kifejezést csak akkor értékelünk ki, amikor már fel akarjuk használni. A szigorú kiértékelesnél azonban egy függvény kiértékelése előtt először mindig kiértékeljük az összes argumentumot. Szerencsére emellett a kiértékelési mód mellett is adható egy működő definíció az Y kombinátorra:

Y := (lambda (f)
    ((lambda (x) (f (lambda (y) ((x x) y))))
    (lambda (x) (f (lambda (y) ((x x) y))))))

Ellenőrizzük:

(Y f) = ((lambda (x) (f (lambda (y) ((x x) y))))
     (lambda (x) (f (lambda (y) ((x x) y)))))
   = (f (lambda (y)
       (((lambda (x) (f (lambda (y) ((x x) y))))
        (lambda (x) (f (lambda (y) ((x x) y)))))
       y)))
   = (f (lambda (y) ((Y f) y)))

A trükk tehát az, hogy egy belső lambda-val késlelteti a kiértékelést. Ennek a belső lambda-nak annyi paramétere kell legyen, mint a rekurzív függvénynek.

Példaként nézzük meg az új Y kombinátorral a fenti levezetést:

(+ a b) = ((Y plus) a b)
    = ((plus (lambda (y1 y2) ((Y plus) y1 y2))) a b)
    = ((lambda (x y)
       (if (zerop x)
         y
         ((lambda (y1 y2) ((Y plus) y1 y2)) (-1 x) (+1 y))))
      a b)
    = (if (zerop a)
       b
       ((lambda (y1 y2) ((Y plus) y1 y2)) (-1 a) (+1 b)))
    = (if (zerop a)
       b
       ((Y plus) (-1 a) (+1 b)))
    = (if (zerop a)
       b
       ((plus (lambda (y1 y2) ((Y plus) y1 y2))) (-1 a) (+1 b)))

Innen megint látszik már a rekurzió, és ezúttal nem lehetett végtelen a kiértékelés... vagy mégis? A szemfüles olvasó biztosan észrevette, hogy ahhoz, hogy ez jól működjön, az if kiértékelése lusta kell legyen, tehát csak az elágazási feltételnek megfelelő ágat szabad kiértékelje.

További példák

Az egyszerűség kedvéért a rekurzív függvényeknél az Y kombinátort nem fogjuk explicit módon kiírni, hanem a függvény saját nevére való hivatkozás fogja implicit jelezni, pl.:

+ := (lambda (x y)
    (if (zerop x)
      y
      (+ (-1 x) (+1 y))))

És:

= := (lambda (x y)
    (or (and (zerop x) (zerop y))
      (and (not (zerop x))
        (and (not (zerop y))
           (= (-1 x) (-1 y))))))

A let-tel definiált változókban is alkalmazhatunk rekurzív függvényeket, pl.:

(let ((fact (lambda (n)
       (if (zerop n)
         1
         (* n (fact (-1 n)))))))
 (fact 10))

A szorzás definíciójában ki is használjuk ezt:

* := (lambda (x y)
    (let ((rec (lambda (n result)
          (if (zerop n)
            result
            (rec (-1 n) (+ result y))))))
     (rec x 0)))

Hogyan tovább?

Érdemes bevezetni a

(define (foo x y) <...>) = (let ((foo (lambda (x y) <...>))) ... )
(define bar z)      = (let ((bar z)) ... )

jelölést egy képzeletbeli, az egész programunkat körülölelő külső let-ben való definíciókra. Ezzel globális változókat ill. függvényeket tudunk készíteni.

A párok láncolásából listát készíthetünk, valamilyen jól megkülönböztethető záróelemmel:

(cons x (cons y (cons z NIL))) ~ [x,y,z]

Egy logikus következő lépés a típusok hozzáadása. Erre egy egyszerű módszer, hogy kizárólag párokkal dolgozunk, és a párok első eleme egy szám, ami a típust reprezentálja (pl. 0 = NIL, 1 = igazságérték, 2 = természetes szám, 3 = egész szám, 4 = valós szám, 5 = karakter, 6 = pár, 7 = függvény stb.), a második pedig a tényleges adat. Minden típushoz lehet rendelni felismerő-függvényt, pl.:

(define (naturalp n) (= (car n) 2))

A típusos számok szorzására definiálható a

(define (nat* x y) (cons 2 (* (cdr x) (cdr y))))

függvény stb. Típusellenőrzésekre is szükség lesz.

Végül lehetne metaprogramozást beletenni: olyan függvényeket, melyek eredménye egy függvény definíciója...

Ajánlott irodalom

 1. R. Smullyan, To Mock a Mockingbird and Other Logic Puzzles Including an Amazing Adventure in Combinatory Logic, Alfred A. Knopf, 1985. [A csúfolórigó nyomában - Egy lebilincselő kaland a kombinatorikus logika világában, Typotex, 2012.]
 2. Ch. Hankin, An Introduction to Lambda Calculi for Computer Scientists, King's College Publications, 2004.
 3. J. R. Hindley, J. P. Seldin, Lambda-Calculus and Combinators - An Introduction, Cambridge University Press, 2008.
 4. H. Abelson, G. J. Sussman, Structure and Interpretation of Computer Programs, MIT Press, 1996.
 5. S. P. Jones, The Implementation of Functional Programming Languages, Prentice Hall, 1987.
 6. C. Queinnec, Lisp in Small Pieces, Cambridge University Press, 2003.