Prolog programozás 4

Operátorok

Van még szintaktikus cukor bizonyos struktúrákon: ezek az operátorok. Amikor például leírunk egy olyan matematikai kifejezést, hogy 2a+bc, vagy a szorzásokat *-al jelölve, 2*a+b*c, akkor a szorzás és összeadás műveletek az argumentumaik között szerepelnek. Ezeket hívjuk infix (“közbülső”) operátoroknak. Ha egy ilyen kifejezést a szokásos prefix (“elülső”) funktorokkal szeretnénk leírni, akkor ezt kapnánk:

+(*(2, a), *(b, c))

Vannak nyelvek, amelyek ezt preferálják, és vannak olyanok, amelyek a posztfix (“hátulsó”) operátorokat:

((2, a)*, (b, c)*)+

… de a Prolog ezekre a megszokott infix jelöléseket támogatja.

Tetszőleges funktorból lehet operátort csinálni. Az egyargumentumú funktorok lehetnek pre- vagy posztfixek, a kétargumentumúak pedig csak infixek. Ahhoz, hogy egy ilyen kifejezést értelmezni lehessen, még azt is kell tudni, melyik operátornak van elsőbbsége - például a szorzást előbb kell elvégezni, mint az összeadást, tehát elsőbbsége van.

A Prologban az ilyen jellegű “beállításokat” olyan szabályokkal lehet megadni, amelyeknek nincsen feje, csak törzse. Néhány példa operátorok definíciójára (ezek alapból be vannak állítva):

:- op(200, fy, -).
:- op(400, yfx, *).
:- op(500, yfx, +).
:- op(1000, xfy, ',').
:- op(1200, xfx, :-).

Itt az első 1 és 1200 közti szám adja meg a precedenciát (minél kisebb, annál korábban kell elvégezni az adott műveletet), a második a típusát, és a harmadik magát az operátort.

Hétféle típus létezik:

Ezeket úgy kell értelmezni, hogy az f mutatja az operátor helyét, az x és y pedig az argumentumo(ka)t. Ha egy argumentum x-el van jelölve, akkor - amennyiben az is egy operátoros kifejezés - az x operátorának szigorúan kisebb precedenciájúnak kell lennie az f-nél. Ezzel szemben az y esetében ez nem csak kisebb lehet, hanem egyenlő is. A zárójelezés minden előtt elsőbbséget élvez (0 a precedenciája).

Nézzünk ez alapján egy pár példát arra, hogy a Prolog különböző kifejezéseket hogyan elemez (angolul parsing):

 1. Mivel a + operátor yfx típusú, ha egy a + b + c kifejezésem van, akkor ezt nem értelmezhetem úgy, hogy +(a, +(b, c)), mert akkor a külső + második argumentumában levő +(b, c) kifejezés precedenciája megegyezik a +-éval (hiszen az is +). Viszont ha +(+(a, b), c) módon értelmezem, ez a probléma nem lép fel: az első argumentumban levő +(a, b) kifejezés precedenciája ugyan ugyanaz, de ez megengedett, mert a baloldali egy y-argumentum. Tehát az yfx operátorokat balról jobbra kell zárójelezni.
 2. A -a * (b + c * d) kiértékelését először a zárójeles résszel kell kezdeni. Ezt nem értelmezhetem úgy, hogy *(+(b, c), d), mivel a + precedenciája nagyobb a *-énál, az yfx szerint pedig kisebbnek vagy egyenlőnek kéne lennie. Ezért a helyes értelmezés a +(b, *(c, d)). Ezután jön a 200-as precedenciájú 1-argumentumú - operátor, és végül a 400-as precedenciájú *. A teljes kifejezés tehát így néz ki: *(-(a),+(b,*(c,d))).
 3. A P :- Q, R, S kifejezés helyes zárójelezése :-(P, ','(Q, ','(R, S))), mivel az xfy típusú vessző operátort jobbról balra kell zárójelezni, és a :- operátor precedenciája a legmagasabb.
 4. Mivel a :- operátor xfx típusú, ezért nem szerepelhet a saját argumentumaként. Egy olyan kifejezésnek, hogy a :- b :- c, nincsen helyes zárójelezése.
 5. A negálás fy típusú, ezért a - -a kifejezés is elfogadható (a két mínuszjelet el kell választani, különben egy -- nevű operátor lesz belőle); ha fx típusú lenne, akkor ezt zárójelezni kéne -(-a) alakban.

A precedencia tehát többek közt azt is meghatározza, hogy mi egy kifejezésben a legkülső (elsődleges) funktor, ezért pl.

?- X+Y = 2*3+5.
X = 2*3
Y = 5
?- X*Y = 2*3+5.
false

Nem csak különleges karakterekkel megadott funktorokból készíthetünk operátorokat, hanem tetszőleges nevűekből. Ez magyarul kevésbé természetes, mint angolul, de azért nézzünk erre is példát!

:- op(600, xfx, benne_van).
X benne_van L :- tartalmaz(X, L).

Ez definiálja a tartalmaz funktor infix változatát. Ezután

?- b benne_van [a, b, c].
true
?- benne_van(b, [a, b, c]).
true

Feladat

Mit ad az alábbi program

t(0+1, 1+0).
t(X+0+1, X+1+0).
t(X+1+1, Z) :- t(X+1, X1), t(X1+1, Z).

a következő kérdésekre:

Számolás

Ahogy az előző feladatban is látszott, a matematikai kifejezések a Prolog számára csak struktúrák, és ezért az

?- X = 1 + 2.

kérdésre azt a (nem túl sokatmondó) választ kapjuk, hogy

X = 1 + 2

Ha rá akarjuk kényszeríteni, hogy kiértékelje a kifejezést, az egyenlőség helyett az is operátort használhatjuk:

?- X is 1 + 2.
X = 3

A matematikai kifejezésekben használható az összeadás (+), kivonás/negáció (-), szorzás (*), osztás (/), egészosztás (//), hatványozás (** vagy ^), és a maradékszámítás (mod). Néhány példa:

?- X is 5/2.
X = 2.5
?- X is 9//2.
X = 4 % 9-ben 4-szer van meg (teljesen) a 2
?- X is 2^256.
X = 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936
?- X is 10 mod 3.
X = 1 % 10-nek a 3-mal vett osztási maradéka 1

Szintén alkalmazhatóak olyan gyakran használt matematikai függvények, mint az abszolutérték (abs), a szinusz (sin), vagy a természetes alapú logaritmus (log). A ?- help(functions). ad egy teljes listát.

A relációs jelek szintén “kiértékelő erővel” bírnak, tehát pl.

?- 2 + 2 > 3.
true

A nagyobb-egyenlő és kisebb-egyenlő relációk rendre >= és =<, a matematikai egyenlőség és különbözőség pedig =:= és =\=, pl.

?- 2 + 3 = 6 - 1.
false
?- 2 + 3 =:= 6 - 1.
true
?- 2 + 3 \= 6 - 1.
true
?- 2 + 3 =\= 6 - 1.
false

A matematikai kiértékelésnél feltétel, hogy a kifejezésben ne szerepeljen változó. Tehát a rendszer nem tudja azt megválaszolni, hogy ?- X + 2 < X + 3., bármennyire is nyilvánvalónak tűnik nekünk.

Az is és az =:= időnként ugyan felcserélhető, de általában nem:

X is 1 + 2. % OK, X = 3
X =:= 1 + 2. % Nem jó, nem lehet benne ismeretlen
3 is 1 + 2. % OK, baloldalt lehet szám
3 =:= 1 + 2. % OK
1 + 2 is 3. % Nem jó, baloldalt nem lehet kifejezés
1 + 2 =:= 3. % OK

Legnagyobb közös osztó

Két szám legnagyobb közös osztójának megkeresése klasszikus probléma. Az alábbi megoldás ötlete Euklidész Elemek c. művéből származik (i.e. 300 körül).

Legyen lnko(N, M, O) igaz, ha N és M legnagyobb közös osztója O. Ha a két szám azonos, akkor az osztó is az lesz:

lnko(N, N, N).

Ha az első szám a kisebb, akkor azt levonhatjuk a másodikból, és a legnagyobb közös osztó nem változik:

lnko(N, M, O) :-
  N < M,
  M1 is M - N,
  lnko(N, M1, O).

Végül, ha a második szám a kisebb, akkor egyszerűen cseréljük meg a két számot, és az előző esethez jutunk:

lnko(N, M, O) :-
  N > M,
  lnko(M, N, O).

Könnyen látszik, hogy a 3. típusú lépés után mindig 2. típusú jön, és a 2. típusú lépés után az N + M összeg csökken. Mivel a számok nem mehetnek 0 alá, előbb-utóbb biztosan eljut az 1. típusú lépéshez, ahol megkapjuk az eredményt.

Teszteljük!

?- lnko(1071, 462, X).
X = 21.

A fenti magyarázatok deklaratív jellegűek. A procedurális olvasata a programnak a következő:

 1. Ha N = M, akkor a legnagyobb közös osztó N. Vége.
 2. Ha N < M, akkor vonjuk ki M-ből N-et, és menjünk vissza az 1. lépésre.
 3. Ha N > M, akkor cseréljük meg N-et és M-et, és menjünk vissza az 1. lépésre.

Az ilyen megoldási módszereket algoritmusnak nevezik. Bár Euklidész algoritmusa régi, de már sokkal régebben is léteztek hasonló módszerek, pl. az ókori Mezopotámiában a sumérok már i.e. 2500 körül ismertek algoritmust az osztásra. Maga az elnevezés egy Bagdadban tanító VIII-IX. századi perzsa matematikus nevéből származik, akit (arabosan) úgy hívtak, hogy Muhammad bin Múszá al-Khvárizmí (“Mózes fia Mohamed, Hvárezmből”).

Ha már a kezdeteknél tartunk, az első program, amit tényleg számítógépre írtak, Ada Lovelace (1815-1852) nevéhez fűződik, aki Byronnak, a híres költőnek volt a lánya. A program a Bernoulli-számokat számította ki; a gép pedig, amire írta, egy mechanikus számítógép volt, a Difference Engine. Ezt Charles Babbage (1791-1871) tervezte, de csak születésének 200 éves évfordulájára készült el (viszont működött!).

image

Listák hossza

Most, hogy már tudunk számolni, ki tudjuk számítani egy lista hosszát is:

hossz([], 0).
hossz([_|M], N) :- hossz(M, N1), N is 1 + N1.

Egy üres lista hossza 0, egyébként meg a maradék hossza plusz egy.

Ha a fenti definícióban az is helyett =-t használunk, akkor látjuk, hogyan számol:

?- hossz([a, b, c], X).
X = 1+(1+(1+0))

Egy másik lehetőség, hogy egy középső argumentumban számon tartjuk az eddigi hosszt:

hossz2([], N, N).
hossz2([_|M], C, N) :- C1 is 1 + C, hossz2(M, C1, N).
hossz2(L, N) :- hossz2(L, 0, N).

Itt a hossz2(L1, C, N)-re mindig igaz lesz, hogy a teljes lista hossza az az L1 lista hossza + C-vel egyenlő.

A lényeges különbséget a trace mutatja:

?- trace, hossz([a, b, c], X).
Call:hossz([a, b, c], X)
 Call:hossz([b, c], X1)
 Call:hossz([c], X2)
  Call:hossz([], X3)
  Exit:hossz([], 0)
  Call:X2 is 1+0
  Exit:1 is 1+0
 Exit:hossz([c], 1)
 Call:X1 is 1+1
 Exit:2 is 1+1
 Exit:hossz([b, c], 2)
 Call:X is 1+2
 Exit:3 is 1+2
Exit:hossz([a, b, c], 3)
X = 3

?- trace, hossz2([a, b, c], X).
Call:hossz2([a, b, c], X)
 Call:hossz2([a, b, c], 0, X)
 Call:C1 is 0+1
 Exit:1 is 0+1
 Call:hossz2([b, c], 1, X)
  Call:C2 is 1+1
  Exit:2 is 1+1
  Call:hossz2([c], 2, X)
  Call:C3 is 2+1
  Exit:3 is 2+1
  Call:hossz2([], 3, X)
  Exit:hossz2([], 3, 3)
  Exit:hossz2([c], 2, 3)
 Exit:hossz2([b, c], 1, 3)
 Exit:hossz2([a, b, c], 0, 3)
Exit:hossz2([a, b, c], 3)
X = 3

Az első verzióban, miután elértünk az üres listáig, még hozzá kell adogatnunk az 1-eket a hosszhoz. A második verzióban viszont ilyenkor már nincs más feladatunk, csak visszatérni a már kiszámolt eredménnyel. Ez utóbbit úgy hívják hogy “vég-rekurzió” (tail-recursion), mivel a szabálynak a legvégén van a rekurziós lépés. Az algoritmusok ilyen felírása gyakran hatékonyabb, ahogy azt mindjárt látni fogjuk.

Fibonacci-számok

A Fibonacci-számokat úgy képezzük, hogy elkezdjük két 1-essel, és utána mindig az előző két szám összegét vesszük:

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ...

Számoljuk ki az n-edik Fibonacci-számot!

fib(1, 1).
fib(2, 1).
fib(N, M) :-
  N1 is N - 1, N2 is N - 2,
  fib(N1, K1), fib(N2, K2),
  M is K1 + K2.

Próbáljuk ki!

?- fib(10, X).
X = 55
?- fib(20, X).
X = 6765

Működik, de nagyobb számokra (pl. 40) már nem tudja kiszámolni. A problémát az okozza, hogy a kisebb Fibonacci-számokat feleslegesen újra és újra, rengetegszer kiszámolja.

Próbáljuk ezt is vég-rekurzióval megoldani! Két plusz argumentumként vegyük fel az “előző” két számot (K1 és K2):

fib2(1, M, _, M).
fib2(N, K1, K2, M) :-
  N1 is N - 1, K3 is K1 + K2,
  fib2(N1, K2, K3, M).
fib2(N, M) :- fib2(N, 1, 1, M).

Nézzük meg, mit csinál! Először beállítja K1-et és K2-t 1-re, majd minden lépésben (i) csökkenti az N-et, (ii) a K1 helyére rakja a K2-et, és (iii) a K2 helyére rakja a (régi) K1 és K2 összegét. Ez alapján könnyen belátható, hogy fib2(I, K1, K2, M)-re mindig igaz lesz, hogy az N-I+1-edik Fibonacci szám a K1 lesz (I = N esetén nyilvánvaló; a második szabály pedig nem rontja el).

Így már nagy értékekre is jól működik, hiszen minden Fibonacci-számot csak egyszer számol ki.

Feladatok

 1. Írjatok szabályt, amivel két szám közül ki lehet választani a nagyobbat!

  ?- max(2, 5, X).
  X = 5˛
 2. Írjatok szabályt, amivel egy listából ki lehet választani a legnagyobb elemet!

  ?- maximum([5, 2, 8, 3], X).
  X = 8
 3. Írjatok szabályt, amivel ki lehet számolni egy listában levő számok összegét!

  ?- összeg([5, 2, 8, 3], X).
  X = 18
 4. Írjatok szabályt, ami eldönti, hogy egy lista elemei növekvő sorrendben vannak-e!

  ?- növekvő([2, 5, 6, 8]).
  true
  ?- növekvő([2, 6, 5, 8]).
  false
 5. Írjatok szabályt, amivel egy listából ki lehet választani elemeket úgy, hogy az összegük egy adott szám legyen!

  ?- részösszeg([1, 2, 5, 3, 2], 5, X).
  X = [1, 2, 2]
  X = [2, 3]
  X = [5]
  ...
 6. Írjatok egy között(N1, N2, X) szabályt, ami eldönti, hogy az X az N1 és az N2 között van-e (a határokat beleértve)!

  ?- között(2, 5, 3).
  true
  ?- között(2, 5, 5).
  true
  ?- között(2, 5, X).
  X = 2
  X = 3
  ...
 7. (*) Írjatok ha, akkor, egyébként és := operátorokat, hogy lehessen ilyeneket írni:

  ha X > Y akkor Z := X egyébként Z := Y

  Ehhez az kell, hogy a kifejezés így zárójeleződjön:

  ha(akkor(>(X, Y), egyébként(:=(Z, X), :=(Z, Y))))

  Működjön az alábbi kérdés-felelet:

  ?- X = 2, Y = 3,
    X2 is 2 * X, X4 is 4 * X,
    ha Y > X2 akkor Z := Y egyébként Z := X4,
    ha Z > 5 akkor W := 1 egyébként W := 0.
  X = 2
  Y = 3
  Z = 8
  W = 1
  X2 = 4
  X4 = 8

Megjegyzések

Ez a dokumentum az alábbi könyv 3.3-3.4. fejezete alapján készült:

I. Bratko: Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4th Ed., Pearson, 2011.

Kizárólag prefix operátorokkal működnek a Lisp nyelvcsalád nyelvei (Common Lisp, Scheme, Clojure, Racket etc.) Ezeknél a funktor neve is a zárójelen belülre kerül, tehát a fenti példából ez lesz:

(+ (* 2 a) (* b c))

Ennek az egyik előnye a következetesség, a másik pedig, hogy a műveletek kiterjeszthetőek több argumentumra. Lispben például értelmes a (+ 1 2 3 4 5) kifejezés, aminek az értéke 15.

Kizárólag posztfix operátorokkal működnek a veremnyelvek, mint pl. a Forth vagy a PostScript. Itt minden operátornak csak egyféle aritása lehet, de cserébe megszabadulunk a zárójelektől. A fenti példa Forthban:

2 a * b c * +

Ezt hívják Reverse Polish Notation-nek (RPN, “fordított lengyel jelölés”). Sok számológép(-app) is használja, én is mindig így szoktam számolni.

A magyar nyelv ragozási rendszere mellett egy-egy operátorrá tett szó magában még nem képes természetes mondatok készítésére, de más nyelvekben ez nagyon jól működik. Ezek az ún. izoláló nyelvek - jellemzően ilyenek a (dél)kelet-ázsiai nyelvek, pl. kínai, indonéz vagy thai, de bizonyos mértékig az angol is.

A Prolog beépítve tartalmaz néhány hasznos szabályt, amit most elkészítettünk: